Υποτροφίες από το Παν/μιο Πατρών

Υποτροφία
760
Υποτροφίες από το Παν/μιο Πατρών
Τίτλος έργου, προσόντα, διάρκεια, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας
Βιβλιοθήκη με βιβλία και επίσημους φακέλους
29/01/2019 | 06:00

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση μιας ανταποδοτικής υποτροφίας.

Τίτλος Έργου: «PhoMEE-Εφαρμογές Φωνονικών Υλικών και Μεταϋλικών στην Αντισεισμική Μηχανική»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: κος Μιχαήλ Σιγάλας

Συνολική Αμοιβή: 9.880€

Αίτηση: ΕΔΩ

Διάρκεια: 13 µήνες

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Πληροφορίες:

-Εργαστήριο Επιστήμης Υλικών

Τηλέφωνο: 2610-969944

Ε-mail: sigalas@upatras.gr

Προθεσμία
06/02/19

Ποιους αφορά

  • Κάτοχοι πτυχίου θετικών επιστημών
  • Υποψήφιοι διδάκτορες σε συναφές αντικείμενο

Προϋποθέσεις

Προσόντα:

  • Πτυχίο Θετικών Επιστημών
  • Υποψήφιος Διδάκτορας 
  • Γνώση στις υπολογιστικές Μεθόδους RCWA και fdtd
  • Γνώσεις υπολογιστικών προγραμμάτων ORCA και Avocadro
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας