Υποτροφίες από το Παν/μιο Πατρών

Υποτροφία
750
Υποτροφίες από το Παν/μιο Πατρών
Προσόντα, δικαιολογητικά, αμοιβές, διάρκεια, προθεσμίες - Ολόκληρη η προκήρυξη
26/12/2018 | 06:00

Μία ανταποδοτική υποτροφοία χορηγεί το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τίτλος έργου: «Personal Allergy Tracer»

Επιστημονικός υπεύθυνος: Σωτήριος Νικολετσέας, καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Δικαιολογητικά:

 1. Διαβιβαστικό πρότασης
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Τίτλοι σπουδών
 4. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας

Αμοιβή υποτρόφου: 9.000 ευρώ συνολικά

Διάρκεια: 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης

Αίτηση: ΕΔΩ

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Πληροφορίες:

-Καθηγητής Σωτήριος Νικολετσέας

Τηλέφωνο: 2610-996965

Ε-mail: nikole@ceid.upatras.gr

Προθεσμία
04/01/19

Ποιους αφορά

 • Πτυχιούχοι Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής
 • Κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
 • Υποψήφιοι διδάκτορες σε αντικείμενο συναφές με το υπό ανάθεση έργο

Προϋποθέσεις

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Κάτοχος Διπλώματος Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
 • Υποψήφιος διδάκτορας σε αντικείμενο συναφές με το υπό ανάθεση έργο
 • Εργασιακή εμπειρία ως ερευνητής σε εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα
 • Ερευνητική δραστηριότητα (δημοσίευση σε συνέδρια) σε θέματα σχετικά με Data Analytics και Crowdsensing/Crowdsourcing.
 • Συμμετοχή ως ερευνητής σε θέματα με DataAnalytics, Big Data Management και Data Visualization
Σχετικά Άρθρα