Υποτροφίες από το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας

Υποτροφία
900
Υποτροφίες από το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας
Προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμίες, e-mail για αποστολή εγγράφων - Ολόκληρη η προκήρυξη
ανοιχτά βιβλία
08/01/2019 | 06:00

Η ερευνητική ομάδα της Νευρογενετικής και Γήρανσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Η2020-ERC-2014-GA646663, με τίτλο "Nucleotide Excision Repair: Decoding its Functional Role in Mammals –DeFiNER" ζητά υποψήφιο διδάκτορα με τεκμηριωμένη εμπειρία στη Μοριακή Βιολογία και Βιοχημεία.

Μηνιαία αμοιβή υποτρόφου: 900 ευρώ

Δικαιολογητικά:

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  2. Σύντομη έκθεση με ενδιαφέροντα
  3. Συστατικές επιστολές και στοιχεία ειδικών
  4. Αντίγραφα πτυχίων
  5. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών

Στείλτε τα δικαιολογητικά στο e-mail: orz0119@imbb.forth.gr

Διάρκεια: 5 μήνες

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Προθεσμία
01/02/19

Ποιους αφορά

  • Πτυχιούχους στον τομέα της Μοριακής Βιολογίας

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο στη Μοριακή Βιολογία
  • Άριστη γνώση Αγγλικών 
  • Τεκμηριωμένη εμπειρία με ηλεκτρονική μικροσκοπία
Σχετικά Άρθρα