Υποτροφίες ύψους €400/μήνα για προπτυχιακές σπουδές

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά - Ολόκληρη η προκήρυξη

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Αλέξανδρου Χατζόπουλου». 

Η οικονομική αδυναμία και η καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη αποτελούν τα βασικά κριτήρια.

Οι χορηγίες απευθύνονται σε φοιτητές Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα (Πανεπιστήμια) ή Ανωτάτης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) της χώρας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Ελληνική ιθαγένεια ή ελληνική καταγωγή
 • Ανώτατο όριο ηλικίας των αιτούντων ορίζεται το 36ο έτος
 • Οι αιτούντες να προέρχονται κατά προτίμηση από γονείς ή παππούδες, από τους οποίους ο ένας ή και οι δύο έλκουν την καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία (απορία). Αποδεικνύεται από το δηλωμένο ατομικό εισόδημα του προηγούμενου έτους, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις 15.000€

Η μηνιαία αμοιβή θα "αγγίζει" τα 400 ευρώ.

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση:
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου και των γονέων του ή των παππούδων
 • Πιστοποιητικό ή βεβαίωση από αρμόδιο φορέα, από τα οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι, οι γονείς και λοιποί ανιόντες αυτών σε ευθεία γραμμή συγγένειας έλκουν την καταγωγή τους από την προαναφερόμενη περιοχή
 • Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της χώρας ότι έχει εγγραφεί/φοιτά κανονικά ο υποψήφιος για το ακαδ. έτος 2018-19
 • Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας των ετών φοίτησης του υποψηφίου
 • Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2017 της οικείας Δ.Ο.Υ. για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα, το οποίο αθροιστικά δε θα υπερβαίνει τις 15.000€
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του υποψηφίου και της οικογένειας του όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του υποψηφίου α) ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία, και β) ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει προπτυχιακή υποτροφία επίδοσης από το Ι.Κ.Υ
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του οικείου Δήμου/Κοινότητας

Αιτήσεις έως την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram