Υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024 από το Ίδρυμα Ευγενίδου

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία
Η προθεσμία υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2023.

Νέες υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024 προκηρύσσει το Ίδρυμα Ευγενίδου.

Αναλυτικά:

 • 1 υποτροφία σε διπλωματούχο της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, για μεταπτυχιακές σπουδές στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού σε Πανεπιστήμιο εξωτερικού, πλήρους φοίτησης (full-time) & παρακολούθησης με φυσική παρουσία
 • 1 υποτροφία σε διπλωματούχο της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, για μεταπτυχιακές σπουδές στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού σε Πανεπιστήμιο εξωτερικού, πλήρους φοίτησης (full-time) & παρακολούθησης με φυσική παρουσία
 • 1 υποτροφία σε διπλωματούχο της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, για μεταπτυχιακές σπουδές στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού σε Πανεπιστήμιο εξωτερικού, πλήρους φοίτησης (full-time) & παρακολούθησης με φυσική παρουσία
 • 1 υποτροφία σε διπλωματούχο της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ για μεταπτυχιακές σπουδές στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού σε Πανεπιστήμιο εξωτερικού, πλήρους φοίτησης (full-time) & παρακολούθησης με φυσική παρουσία
 • 1 υποτροφία σε διπλωματούχο της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων – Μηχανικών του ΕΜΠ για μεταπτυχιακές σπουδές στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού σε Πανεπιστήμιο εξωτερικού, πλήρους φοίτησης (full-time) & παρακολούθησης με φυσική παρουσία.

Η διάρκεια της κάθε υποτροφίας είναι ετήσια και το συνολικό ποσό της κάθε υποτροφίας ανέρχεται στις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000€).

Σημείωση: Οι υποτροφίες θα αποδοθούν για αντικείμενα σπουδών μεταπτυχιακού στοχευμένα στο πεδίο των επιστημών μηχανικού.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι διπλωματούχοι του Ε.Μ.Π.
 2. Να έχουν γεννηθεί μετά τις 31.12.1993.
 3. Να έχουν γίνει δεκτοί για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού, για πρόγραμμα πλήρους φοίτησης (full-time) & παρακολούθησης με φυσική παρουσία, το οποίο θα διεξαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
 4. Τα εισοδήματα (ατομικά και οικογενειακά) και εν γένει η περιουσιακή κατάσταση του υποψηφίου να μην επιτρέπει την, με ίδια μέσα, οικονομική κάλυψη των σπουδών στο αντικείμενο της υποτροφίας.
 5. Να μην λαμβάνουν ή λάβουν στο μέλλον, για τις ίδιες σπουδές, άλλη υποτροφία ή δωρεά ή βοήθημα ή οιασδήποτε μορφής άλλη οικονομική ενίσχυση από το Ίδρυμα Ευγενίδου ή άλλη κοινωφελή περιουσία, κληρονομιά, κληροδοσία και εν γένει από άλλο φορέα.
 6. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα.
 7. Να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Υπεύθυνη Δήλωση
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 5. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος
 6. Αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων φοίτησης στη Σχολή
 7. Επίσημο αντίγραφο βεβαίωσης από Πανεπιστήμιο εξωτερικού ότι ο/η υποψήφιος/α έχει γίνει δεκτός/ή για μεταπτυχιακές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, πλήρους φοίτησης και παρακολούθησης με φυσική παρουσία
 8. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε-1) συνοδευόμενη από το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα (πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου), του τελευταίου φορολογικού έτους του υποψηφίου ή εάν δεν υποβάλλει, των γονέων/κηδεμόνων του. Σε περίπτωση που ούτε ο υποψήφιος ούτε οι γονείς/κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
 9. Αντίγραφο/α πτυχίου/ων ξένης/ων γλώσσας/ών, το οποίο θα αποδεικνύει την άριστη γνώση της γλώσσας, συνοδευόμενο/α από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι το/τα πτυχίο/α είναι πιστό/ά αντίγραφο/α του/των πρωτοτύπου/ων

Η προθεσμία υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2023.

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο 175 64, τηλ.: 210-9469600.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη υποτροφιών 

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram