Υποψήφιοι διδάκτορες στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας

Γνωστικές περιοχές, δικαιολογητικά και προθεσμία
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου.

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, του Ιονίου Πανεπιστημίου, προκηρύσσει θέσεις υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση.

Οι προτεινόμενες γνωστικές περιοχές εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι:

Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

 • Μετάφραση
 • Διερμηνεία
 • Διερμηνεία Συνεδρίων/ Κοινοτική Διερμηνεία
 • Διδακτική της Μετάφρασης
 • Διδακτική της Διερμηνείας
 • Ενδογλωσσική Μετάφραση
 • Νομική Μετάφραση
 • Μηχανική Μετάφραση στους δημιουργικούς τομείς και αξιολόγηση συστημάτων μηχανικής μετάφρασης
 • Προσβασιμότητα στην τέχνη και τον πολιτισμό για άτομα με προβλήματα όρασης, προβλήματα ακοής ή διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία και Θέατρο

Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

 • Γλωσσικές Πολιτικές
 • Διεθνείς Σχέσεις
 • Ανάλυση Πολιτικού Λόγου

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

 • Tangible Cultural Heritage (Υλική Πολιτιστική Κληρονομιά)
 • Non-Tangible Cultural Heritage (Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά)
 • Threats to Cultural Heritage and Cultural Heritage related Activities – Security – Protection (Απειλές κατά της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των σχετικών με αυτήν Δραστηριοτήτων – Ασφάλεια–Προστασία)
 • Policies and strategies regarding Cultural Heritage and Cultural Heritage related activities (Tourism, Agriculture, etc.) for Islands’ sustainability and resilience (Πολιτικές και στρατηγικές σχετικές με την Πολιτιστική Κληρονομιά και των Σχετικών με αυτή Δραστηριοτήτων (Τουρισμός, Γεωργία κ.λπ.) για την βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των νησιών).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (τυποποιημένο έντυπο)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου να αποτυπώνεται το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προφίλ του/ης υποψηφίου/ας
 • Ερευνητική πρόταση (research proposal) στην οποία θα περιλαμβάνεται: α) Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην προτεινόμενη γνωστική περιοχή, ο σκοπός και στόχος της έρευνας, η πρωτοτυπία αυτής, β) H μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς και ενδεικτική βιβλιογραφία. Η παραπάνω πρόταση αναμένεται να έχει έκταση (χωρίς τη βιβλιογραφία και τα παραρτήματα) τουλάχιστον 3000 λέξεις και να είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα
 • Αντίγραφα πτυχίου ή διπλώματος ή αναγνωρισμένου προπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν.4485/2017
 • Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή αναγνωρισμένου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών αλλοδαπής
 • Αναγνώριση ισοτιμίας των αντίστοιχων τίτλων από τον επίσημο κρατικό φορέα αναγνώρισης (για πτυχιούχους ΑΕΙ της αλλοδαπής)
 • Αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει το επιστημονικό και ερευνητικό προφίλ του/της υποψηφίου/ας (π.χ. συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π, ακαδημαϊκές εργασίες, δημοσιεύσεις κ.λπ.)

Αποστολή αίτησης και δικαιολογητικών

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν έως την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 ως εξής:

 • Ηλεκτρονικά σε μορφή pdf και συνολικό μέγεθος αρχείων μέχρι έξι (6) MB, με αποδεικτικό παραλαβής και ανάγνωσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
 • Ταχυδρομικά (σε σφραγισμένο φάκελο και με ημερομηνία αποστολής εντός της ανωτέρω προθεσμίας) στη διεύθυνση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Γραμματεία Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, Επιτροπή Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών, Πλ. Τσιριγώτη 7, τκ.49100, Κέρκυρα (υπόψη κας Ηραλίας Κοτσακίδου)
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram