Σπουδές στο Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022.

Το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας για συνολικά σαράντα πέντε (45) θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός».

Ειδικεύσεις:

 • Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη
 • Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • Πολιτισμική Αγωγή

Αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» είναι η επιστημονική εξειδίκευση πτυχιούχων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σε θέματα Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

Στοχεύει στη σύζευξη της εκπαιδευτικής πράξης με την πολιτισμική παιδεία, δύο επιστημονικών πεδίων που λειτουργούν ανεξάρτητα, ενώ θα ήταν χρήσιμο να συνεργάζονται και να αλληλοτροφοδοτούνται.

Το πρόγραμμα αποβλέπει στο να παράσχει στους παραπάνω πτυχιούχους:

 • εξειδικευμένη ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση σε θέματα που σχετίζονται με τη μάθηση, τη διδασκαλία, τη γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων, τις διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο
 • εξειδικευμένη γνώση σε εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να αναλάβουν θέσεις ευθύνης ως στελέχη της εκπαίδευσης, ενισχύοντας την επιστημονική τους κατάρτιση σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαιδευτικής μονάδας
 • εξειδικευμένη γνώση σε επιστήμονες και επαγγελματίες οι οποίοι ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν σε ειδικά θέματα τέχνης και πολιτισμού, μέσω της αξιοποίησής τους σε οργανωμένες δομές πολιτιστικής εκπαίδευσης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων και της πτυχιακής εργασίας
 • Άλλα αντίγραφα πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι.
 • Αντίγραφα μεταπτυχιακών σπουδών
 • Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών, επιπέδου τουλάχιστον Β2
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή άλλου επιστημονικού συγγραφικού έργου
 • Αντίγραφα βεβαιώσεων παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων κατάρτισης
 • Αντίγραφο βεβαίωσης γνώσης Η/Υ
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας
 • Συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξαντος). Η μία τουλάχιστον εκ των δύο συστατικών επιστολών δύναται να προέρχεται από ακαδημαϊκό δάσκαλο

Το ύψος των τελών φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων και πεντακοσίων (3.500) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται σε οκτώ ισόποσες δόσεις των 437 ευρώ κατά την έναρξη και λήξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στην τρέχουσα Νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://application.hua.gr/ στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: α) αιτήσεις υποψηφιότητας, καθώς και β) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται -όπως αναφέρεται και πιο πάνω- ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://application.hua.gr/, εκτός από τις συστατικές επιστολές, οι οποίες δύναται να αποστέλλονται και με email (από τους κριτές) απευθείας στη Γραμματεία ([email protected]).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 12.00 έως 14.30 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», κα Καραγεώργου Ελισσάβετ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram