Σπουδές στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Γνωστικά αντικείμενα, δικαιολογητικά, προθεσμία
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 20 Μαρτίου 2023.

Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διαθέτει θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες.

Γνωστικά αντικείμενα:

 1. «Οργανωσιακή Καινοτομία και Επίδοση Επιχειρήσεων στον Αγροδιατροφικό Τομέα»
 2. «Διαχείριση Κρίσεων στην Αγροδιατροφική Αλυσίδα»
 3. «Κυκλική οικονομία και ανθεκτικές αγροδιατροφικές εφοδιαστικές αλυσίδες»
 4. «Ποιότητα εργασιακής ζωής στην Εφοδιαστική αλυσίδα»
 5. «Πελατοκεντρικές αγροδιατροφικές εφοδιαστικές αλυσίδες»
 6. «Διαχείριση αγροδιατροφικής εφοδιασικής αλυσίδας με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών»
 7. «Ανάπτυξη εφαρμογών Διαχείρισης Εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω μεθόδων Εξόρυξης Δεδομένων»
 8. «Περιβάλλον, Κλιματική Κρίση & Φυσικές Καταστροφές: Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»
 9. «Οικονομικά του Διαδικτύου»
 10. «Αγροτική Κυβερνητική και Λήψη Αποφάσεων»
 11. «Οικονομική Ιστορία και Οικονομικά της Ευημερίας»
 12. «Τεχνικές Προβλέψεων: Υποδείγματα Χρονολογικών Σειρών και Μηχανικής Μάθησης»

Κριτήρια αξιολόγησης:

 • Ακαδημαϊκή επίδοση
 • Αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Εργασιακή εμπειρία ή/και συμμετοχή σε προγράμματα/μελέτες ή/και επιπλέον σπουδές (ή κατάρτιση) σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο των υπό προκήρυξη θέσεων
 • Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
 • Δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά περιοδικά/ ανακοινώσεις σε συνέδρια

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Ερευνητική πρόταση διδακτορικής διατριβής, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: (i) Τίτλος, θεματική περιοχή, λέξεις κλειδιά, (ii) συνοπτική περιγραφή του προτεινόμενου θέματος και ανασκόπηση της σχετικής πρόσφατης σχετικής βιβλιογραφίας, (iii) τεκμηρίωση της συνεισφοράς στην επιστήμη, καθώς και της ερευνητικής πρωτοτυπίας της προτεινόμενης διατριβής, (iv) βασική στόχευση, επιμέρους στόχοι, και αρχικά ερευνητικά ερωτήματα της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής, (v) προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας, (vi) τεκμηρίωση συνάφειας ή συνέργειας του προτεινόμενου θέματος με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, (vii) βιβλιογραφικές αναφορές που εμφανίζονται στην ερευνητική πρόταση της διδακτορικής διατριβής (σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών Harvard)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών
 • Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών
 • Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της χώρας ή καθηγητές της αλλοδαπής, σε φάκελο κλειστό από τον συστήνοντα ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email της γραμματείας του τΔΙΓΕΣΕ ([email protected]),
 • Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει γίνει δεκτός για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε άλλο Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή από το opengov).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 20 Μαρτίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2262022569 ή στείλτε μήνυμα στο e-mail: [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram