Σπουδές στην Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2023.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης και Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται και για την εκπόνηση της προβλεπόμενης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 2.500 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις: α. η πρώτη δόση των διδάκτρων (900 ευρώ) καταβάλλεται με την εγγραφή στο Π.Μ.Σ., β. η δεύτερη δόση των διδάκτρων (800 ευρώ) στο τέλος του πρώτου εξαμήνου από της εγγραφής και η Τρίτη δόση (800 ευρώ) στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου από της εγγραφής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://healthcare-management.uniwa.gr/apply/

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
  • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/ και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
  • Βεβαίωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω (η γνώση άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας συνεκτιμάται, εφόσον υπάρχει).
  • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού Έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν.
  • Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να ενισχύσει την επιλογή του υποψηφίου.
  • Δύο συστατικές επιστολές (σύμφωνα με το αναρτημένο έντυπο).
  • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2105381850, 2105381844, 2105381261 ή στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram