Προσωρινά αποτελέσματα αιτήσεων στήριξης για γεωργία και κλιματική αλλαγή

Υπεγράφη ο πίνακας από το ΥΠΑΑΤ
Πραγματοποιήθηκε διοικητικός έλεγχος σε 56 αιτήσεις στήριξης από τις 139 που υπεβλήθησαν.

Υπεγράφη από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων, μετά τους ελέγχους για τις αιτήσεις στήριξης που αφορούν τα μέτρα:

  • «Ιδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο.
  • «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα-περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Πραγματοποιήθηκε διοικητικός έλεγχος σε 56 αιτήσεις στήριξης από τις 139 που υπεβλήθησαν.

Από αυτές εγκρίθηκαν οι μισές, 28, για το πρώτο μέτρο με συνολικό προϋπολογισμό 8.722.504 ευρώ και οι υπόλοιπες για το δεύτερο με προϋπολογισμό 4.653.283,98 ευρώ.

Ο διοικητικός έλεγχος συνεχίζεται και στις υπόλοιπες αιτήσεις στήριξης έως το τέλος του χρόνου.

Οι αιτούντες θα ενημερωθούν σχετικά με την έκδοση των αποτελεσμάτων με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής έως 16.11.2022, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3886/11.05.2018 (ΑΔΑ:ΩΠΕ34653ΠΓ-8ΦΨ) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram