Προσλήψεις για οδηγούς στον ΣΠΑΥ

Δικαιολογητικά, προθεσμία
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 29/5/2023 έως και 9/6/2023.

Προσλήψεις για οδηγούς στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει τετράμηνη σύμβαση εργασίας.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα επιλεγούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γενικά προσόντα πρόσληψης

Σημειώστε τα προσόντα πρόσληψης - Οι υποψήφιοι/ιες θα πρέπει:

  • Να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά τον χρόνο της πρόσληψης
  • Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Το κατώτατο όριο ηλικίας θα πρέπει να είναι συµπληρωµένο κατά την υποβολή της αίτησης
  • Να είναι α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισµούς του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Οµογενείς και Οµογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο και Οµογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται µε άλλους τρόπους (Ν.∆.3832/1958, ως ισχύει). Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας των κατωτέρω επιπέδων: Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ. Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαµβάνονται
  • Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007
  • Να µην έχουν κώλυµα κατά τα άρθρα 16 και 17 του ν. 3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση)

Υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης, δηλαδή από 29/5/2023 έως και 9/6/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλουν (υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή σκαναρισμένα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] (αναγράφοντας στο θέμα «Αίτηση - Ανακοίνωση Πυρασφάλειας») ή με αυτοπρόσωπη κατάθεση στο πρωτόκολλο του Συνδέσμου.

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Ημερομηνία Λήξης: 09/06/2023

ΔΕ Οδηγών [Εποχικό Προσωπικό]
2
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram