Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, ολόκληρη την προκήρυξη
Θα προσληφθούν άτομα εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ και ΔΕ.

Με έξι υπάλληλους ενισχύεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του υποέργου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Θα προσληφθούν άτομα εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ με ειδικότητες αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών και ΔΕ με ειδικότητα εργατοτεχνιτών.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αθανασάκη 1 Βόλος Τ.Κ. 38222, απευθύνοντάς την
στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας υπόψιν κ. Γούλα Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας: 2421076278)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει:

 • 1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική
  ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό
  επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, απαιτείται
  Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το
  Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ.
  2103443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη,τηλ. 2310459101,
  των κατωτέρω επιπέδων:
 • Α ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
 • Β ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) μη
  Διοικητικού Προσωπικού ή και εργατοτεχνικού προσωπικού
 • Γ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής
  Εκπαίδευσης (ΤΕ) μη Διοικητικού Προσωπικού

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε το σύνολο του κειμένου.

Δείτε επίσης:

 

Ημερομηνία Λήξης: 02/10/2022

ΠΕ Αρχαιολόγων
1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
1
ΔΕ Εργατοτεχνιτών
4
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram