ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας στο δήμο Κηφισιάς

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, ολόκληρη την προκήρυξη
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας

Στην πρόσληψη 11 υπαλλήλων προχωράει ο δήμος Κηφισιάς.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Θα προσληφθούν άτομα εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των εξής ειδικοτήτων:

  • ΔΕ Μαέστρων
  • ΔΕ Μουσικών
  • ΠΕ Χοροδιδασκάλου
  • ΔΕ Δασκάλων Χειροτεχνίας
  • ΔΕ Φωτογράφων
  • ΤΕ Μουσικών
  • ΔΕ Φωτογράφων
  • ΔΕ Ηθοποιών

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο αρμόδιο τμήμα του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του δήμου "Δημήτριος Βικέλας".

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά γενικών
προσόντων των υποψηφίων:
1. Αίτηση στην οποία να φαίνεται ο κωδικός απασχόλησης και τα επισυναπτόμενα
δικαιολογητικά.
Σελίδα 5 από 9
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλο
δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).
4. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους, στον οποίο να
αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του
συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης.
Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται:
Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πράξη
αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία,
αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από
τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και
αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των
ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό
αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό
αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Τίτλος της αλλοδαπής χωρίς αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη
βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής χαρακτηρίζεται ως
αδιαβάθμητος.
5. Για τις ειδικότητες ΔΕ ευκρινές φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος ή
απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
6. Σε περίπτωση ανεργίας είναι απαραίτητη η βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ.
7. Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για
την πιστότητα των αναφερομένων σε αυτό.
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
9. Βεβαιώσεις από διδακτική προϋπηρεσία ιδίου αντικειμένου. Ειδικότερα, για τα
αναγνωρισμένα από το ΥΠ.ΠΟ.Α. τμήματα, στη βεβαίωση προϋπηρεσίας πρέπει
να αναγράφεται και ο αριθμός πρόσληψης του ΥΠ.ΠΟ.Α.
10.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε
Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
11.Για όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία είτε όχι.
(α) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια
της ασφάλισης και
• Χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της
εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της
επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του
ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του
οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η
χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
(β) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια
της ασφάλισης,
• Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι
πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το
αντικείμενο της εμπειρίας και Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που
καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά,
αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση
του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η
χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
12. Ο υποψήφιος με την υπογραφή της αίτησης αποδέχεται ότι: α) δεν έχει
καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση
(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου,
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ'
υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν
είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα
ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα
παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα
και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελεί υπό δικαστική
συμπαράσταση, ε) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής και
στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, στ) πραγματοποιήθηκε η εκπλήρωση
των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής
(μόνο για άνδρες), ζ) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της προκήρυξης και
αποδέχεται πλήρως τους όρους αυτής.

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ 

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Αναμένεται

ΔΕ Ηθοποιών
1
ΤΕ Μουσικών
1
ΠΕ Καθηγητής Ζωγραφικής
1
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram