ΑΣΕΠ: Καθηγητές μουσικής στο δήμο Λαμιέων

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, ολόκληρη την προκήρυξη
Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ολοκληρώνεται την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου

Την πρόσληψη δέκα υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Λαμιέων.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 9μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Θα προσληφθούν άτομα εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ και ΤΕ.

Η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τη Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου.

Γενικά προσόντα πρόσληψης

1) Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι Έλληνες πολίτες.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών –
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.
2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και
Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα
νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό
την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση
αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.δ. 3832/1958). Για τους υποψηφίους χωρίς
ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για
την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα της Ανακοίνωσης (ενότητα Α). Δεν
απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες,
Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την
Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.
2) Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν
ηλικία από 18 έως 65 ετών.
3) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
4) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική
δικαστική συμπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007').
5) Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες
κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η
υποχρέωση στράτευσης

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ 

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε το σύνολο του κειμένου.

 

Ημερομηνία Λήξης: 07/10/2022

ΠΕ Μουσικών
1
ΤΕ Μουσικών
9
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram