ΑΣΕΠ: Δουλειά στο δήμο Αλεξανδρούπολης

Προσόντα, δικαιολογητικά
Θα προσληφθούν άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Την πρόσληψη τριών υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Αλεξανδρούπολης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνες σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Θα προσληφθούν άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τίτλοι σπουδών

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και β) Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης Ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή ή άδεια Ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από Λιμενική αρχή, σε ισχύ.

Υποβολή αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να  υποβάλουν την αίτηση τους, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ. 681 32 Αλεξανδρούπολη απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Τσελεμπή
Σταμούλας (τηλ. επικοινωνίας: 2551064219, 2551064161, 2551064163).

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ 

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε το σύνολο του κειμένου.

Λοιπό επικουρικό: Πότε ξεκινούν οι νέες αιτήσεις (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)

Στείλτε άμεσα το βιογραφικό σας στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία - Link

Νέες προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ

Στο ΑΣΕΠ οδεύει η προκήρυξη της Δημ. Αστυνομίας - 1.214 ΜΟΝΙΜΟΙ

ΑΣΕΠ: Τέλος η συνάφεια στην προϋπηρεσία

Αναμένεται

ΔΕ Ναυαγοσωστών [Εποχικό Προσωπικό]
3
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram