Αποκτήστε (χορηγούμενη) διδακτική εμπειρία

Κατάρτιση - Προγράμματα
Αποκτήστε (χορηγούμενη) διδακτική εμπειρία
Προσφέρονται 20 θέσεις με €700 το μήνα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τα μαθήματα, η αίτηση
Οι πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Πέτρος Παπαβασιλείου
28/12/2017 | 19:14

Την ευκαιρία να «εγγράψουν» διδακτική εμπειρία, κατά το εαρινό 6μηνο του 2018, παρέχει σε 20 διδακτορικούς νέους επιστήμονες το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι διαθέτουν συνάφεια με ένα από τα διδασκόμενα προγράμματα σπουδών του προαναφερόμενου ιδρύματος (βλέπε «Ολόκληρο το πρόγραμμα»).

Το πρόγραμμα (του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με κωδικό MIS 5008005 και κωδικό έργου Ε.Ε. 5417) υλοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15 Ιανουαρίου 2018

Το "άριστα" στο 1ο κριτήριο αξιολόγησης (σχεδιάγραμμα διδασκαλίας μαθήματος) είναι οι 60 μονάδες, ενώ στο 2ο κριτήριο (βιογραφικό σημείωμα) οι 40 μονάδες.

Δείτε παρακάτω, αναλυτικά, "ποιους αφορά", "προϋποθέσεις, "δικαιολογητικά" και "χρήματα". 

Επίσης, κατεβάστε ολόκληρη το πρόγραμμα, πατώντας το αντίχτοιχο κουμπί. 

Εξέλιξη

Ποιους αφορά

 • Νέους επιστήμονες
 • Κατόχους διδακτορικού

Όροι συμμετοχής - αμοιβή

Προϋποθέσεις
 1. Συνάφεια διδακτορικού με το αντικείμενο των μαθημάτων
 2. Οι υποψήφιοι να μην κατέχουν θέσεις:
 • μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ
 • συμβασιούχου διδάσκοντα ερευνητή
Δικαιολογητικά
 • Αίτηση υποψηφιότητας
 • Πρόταση για την διδασκαλία
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο διδακτορικού
 • Υπεύθυνες δηλώσεις
Χρήματα
 • €4.200 ανά 6μηνο
 • €400 ανά 6μηνο (οδοιπορικά)

Κριτήρια - Μόρια

Κριτήρια Μονάδες
Συνάφεια με τρο μάθημα 0-30
Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 0-20
Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης 0-10
Προηγούμενη διδακτική εμπειρία 0-10
Δημοσιεύσεις - ανακοινώσεις σε συνέδρια  0-10
Μεταδιδακτορική έρερυνα 0-10
Συνάφεια διδακτορικής έρευνας με το μάθημα 0-10

 

Ναι