4.000 θέσεις για ανέργους στο λιανικό εμπόριο

Κατάρτιση - Προγράμματα
4.000 θέσεις για ανέργους στο λιανικό εμπόριο
Αιτήσεις (ηλεκτρονικά) έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018
Τα οικονομικά οφέλη για τους καταρτιζόμενους φθάνουν στο ποσό των 1.471, 60 ευρώ
16/02/2018 | 15:28

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις 4.000 θέσεις κατάρτισης ανέργων, που προσφέρει ο τομέας του λιανικού εμπορίου σε συνεργασία με την ΕΣΕΕ (Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18-24 ετών και αποφέρει στους ωφελούμενους έως και 1.471, 60 ευρώ για κατάρτιση, συνολικής διάρκειας 360 ωρών. 

Προθεσμία: Αιτήσεις συμμετοχής έως 28/02/2018 και ώρα 23:59:59 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που παραθέτουμε (κουμπί "Υποβολή αίτησης").

Σημειώστε:

 • Η πράξη αφορά στο σύνολο της χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση συμμετοχής για οποιαδήποτε διοικητική περιφέρεια της χώρας επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα
 • Οι νέοι προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την έναρξη του προγράμματος 
 • Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο διοικητική περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή διοικητικής περιφέρειας 
 • Κατά την ένταξή του στο πρόγραμμα ο ωφελούμενος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να κατεβάσετε την προκήρυξη.

Εξέλιξη

Ποιους αφορά

 • Άνεργοι, ηλικίας 18-24 ετών

Όροι συμμετοχής - αμοιβή

Προϋποθέσεις
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ (είτε λαμβάνουν επίδομα ανεργίας είτε όχι)
 • Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
 • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο - φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης
 • Να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής
Δικαιολογητικά
 • Αίτηση συμμετοχής
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο απολυτήριου Γυμνασίου, Λυκείου ή άλλου τίτλου σπουδών
 • Εκκαθαριστικό Εφορίας έτους 2016 (ατομικό ή οικογενειακό)
 • Αντίγραφο δελτίου ανεργίας εν ισχύ
 • Ατομικό σχέδιο δράσης (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ)
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές
Χρήματα
 • 1.471,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων)

Κριτήρια - Μόρια

 • Χρόνος ανεργίας: έως 20 μόρια
 • Εισόδημα: έως 20 μόρια, ως εξής:
Οικογενειακό (€) Ατομικό (€) Μόρια
0 - 7.000 0 - 3.500 20
7.001 - 10.000 3.501 - 5.000 15
10.001 - 16.000 5.001 - 8.000 10
16.001 - 26.000 8.001 - 12.000 5
26.001 και άνω 12.001 και άνω 0
Ναι