Παράταση για την ενεργοποίηση voucher από ανέργους του ΟΑΕΔ

Ειδήσεις
Παράταση για την ενεργοποίηση voucher από ανέργους του ΟΑΕΔ
Ολόκληρη η ανακοίνωση
ΟΑΕΔ, γυναίκα ανοίγει πόρτα, έξοδος, κτήριο ΟΑΕΔ
18/02/2020 | 12:00

Παράταση στη διαδικασία ενεργοποίησης της επιταγής (voucher) κατάρτισης για το πρόγραμμα Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων του ΟΑΕΔ ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ, ανακοίνωσε ο ιστότοπος voucher.gov.gr

Η παράταση για την ενεργοποίηση των επιταγών κατάρτισης ισχύει έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου.

Σχετικά με τους επιτυχόντες του Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων της Πρόσκλησης «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ», η ανάρτηση των δικαιολογητικών από τον πάροχο της επιλογής τους λήγει την Παρασκευή 21-02-2020.

Μετά τη λήξη της ανάρτησης των δικαιολογητικών των ωφελουμένων από τους παρόχους στις 21-02-2020, τον έλεγχο αυτών από την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ και με βάση τις διαθέσιμες θέσεις ανά Διοικητική Περιφέρεια, θα αναρτηθούν τα ΚΑΥΑΣ όλων όσοι από τους πίνακες των επιλαχόντων του «Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων» έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα.

Οι επιλαχόντες με δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» θα πρέπει να επιλέξουν πάροχο κατάρτισης από το δημοσιευμένο Μητρώο Παρόχων και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι:

  1.  Αντίγραφο ταυτότητας / διαβατηρίου (ταυτοποίηση)
  2. Βεβαίωση ανεργίας
  3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙΙ της Πρόσκλησης)
  4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλωσσομάθειας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της Πρόσκλησης)
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι α) δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια 

Στη συνέχεια, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ ελέγχει τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά και εγκρίνει (αυτόματη παραγωγή Κωδικού Επιταγής Κατάρτισης) / απορρίπτει τους εν δυνάμει ωφελούμενους όπως ορίζεται και στο κεφάλαιο 8.4.3. της Πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των υποβληθέντων δικαιολογητικών υπερισχύουν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά σε συνέχεια του ελέγχου που θα πραγματοποιηθεί.

Η ανάρτηση των δικαιολογητικών των επιλαχόντων με δικαίωμα ένταξης στην πράξη καθώς και η ενεργοποίηση των επιταγών κατάρτισης λήγει την Παρασκευή 6-3-2020.

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία έναρξης του τμήματος της θεωρητικής κατάρτισης παραμένει στις 13-03-2020.