Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την καλοκαιρινή άδεια

Ειδήσεις
Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την καλοκαιρινή άδεια
Υπολογίστε -με ένα κλικ- πόσες μέρες δικαιούστε - Ποιοι οι ωφελούμενοι αποζημίωσης και επιδόματος
άδεια
Αξιοποιήστε τη μηχανή της ΓΣΕΕ
Μιχάλης Τσιλιβάκος
11/07/2018 | 07:28

Κατά τη διάρκεια της άδειάς τους, οι εργαζόμενοι δικαιούνται τις αποδοχές που θα έπαιρναν αν εργαζόνταν κανονικά με πλήρη απασχόληση. Στις αποδοχές αυτές συμπεριλαμβάνονται όλα τα καταβαλλόμενα μηνιαία επιδόματα (σε χρήμα ή σε είδος) και οι προσαυξήσεις.

Χρόνος χορήγησης άδειας

  • Οι μισοί τουλάχιστον από τους μισθωτούς πρέπει να πάρουν άδεια μέσα στο χρονικό διάστημα από 1/5 μέχρι 30/9
  • Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια εντός του έτους και εντός 2 μηνών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο ζητήθηκε

Τρόπος χορήγησης άδειας

  • Η άδεια για το 1ο ημερολογιακό έτος χορηγείται σε τμήματα ενώ ο εργοδότης εντός του έτους πρόσληψης καλείται να χορηγήσει την αναλογία της άδειας του δικαιούχου
  • Κατά το 2ο έτος ο μισθωτός δικαιούται να λάβει τμηματικά την άδειά του με αποδοχές, που αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του στο έτος αυτό. Η αναλογία υπολογίζεται και πάλι με βάση τις 20 ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο ή τις 24 ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο
  • Κατά το 3ο έτος, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την άδεια του σε κάθε χρονικό σημείο. Η άδεια αυτή θα φθάσει τις 22 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο ή τις 26 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο

Αποδοχές άδειας

  • Ο εργαζόμενος δικαιούται στη διάρκεια της άδειάς του τις αποδοχές που θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά με πλήρη απασχόληση
  • Δικαιούται επίσης επίδομα αδείας, το οποίο είναι ίσο με τις αποδοχές των ημερών άδειας, με ανώτατο όριο το ½ του μισθού, για τους αμειβόμενους με μισθό ή τα 13 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο

Σημειώστε:

  • Εάν λήξει η σύμβαση εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο και ο εργαζόμενος δεν είχε πάρει την κανονική του άδεια που του οφείλεται, τότε δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί η άδεια 

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να υπολογίσετε την άδειά σας

URL
Δείτε το έγγραφο
http://kepea.gr/calc-epidoma-adeias.php