Παρατείνεται η προθεσμία καταχώρισης στοιχείων στο κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων

Αφορά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με υποχρέωση εγγραφής

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 3804) η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που αφορά στην τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης για την καταχώριση των στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Με την τροποποίηση επεκτείνονται χρονικά οι προθεσμίες εντός των οποίων τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες οφείλουν να καταχωρίσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους.

Ταυτόχρονα, διευκρινίζεται ότι όλες οι καταχωρίσεις που έχουν οριστικοποιηθεί έως τις 21 Ιουλίου, καθώς και όσες οριστικοποιηθούν έως την 31η.10.2022 νοούνται ως εμπρόθεσμες.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα στα νομικά πρόσωπα και στις νομικές οντότητες της χώρας σε συνέχεια της αλλαγής του πλαισίου των διοικητικών κυρώσεων που αφορά στη μη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο.

«Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει σε προτεραιότητα την ορθή καταγραφή των στοιχείων των υπόχρεων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, ώστε να επιτευχθεί η διαφάνεια των εταιρικών δομών και η αποτροπή κατάχρησής τους για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ταυτόχρονα, ιεραρχεί ως υψίστης σημασίας την προστασία των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων της χώρας, τα οποία σε σημαντικό βαθμό έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εκπλήρωση της συγκεκριμένης υποχρέωσης.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της 31ης.10.2022, θα προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρη παραγωγική λειτουργία της πρόσβασης, καθώς και η ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού», αναφέρει το Υπουργείο.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram