Νομοσχέδιο ΥΠΕΣ: Παράταση συμβάσεων εργασίας σε προγράμματα ΕΣΠΑ

Ποιους αφορά - Τι προβλέπει η απόφαση (Έγγραφο)
Ποιους αφορά - Τι προβλέπει η απόφαση

Στο Εθνικό Τυπογραφείο δημοσιεύθηκε ο νόμος 4735/20 ο οποίος προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μέχρι δώδεκα μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, για εργαζόμενους σε προγράμματα ΕΣΠΑ και σε συμβάσεις έργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του σχεδίου νόμου με τίτλο «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον δημόσιο τομέα, οργανωτικές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών και διατάξεις για την αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ», η ρύθμιση αφορά εργαζόμενους αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται, ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του ΕΣΠΑ ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, ή απασχολείται σε συμβάσεις έργου διάρκειας έως 5 έτη για την εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4674/2020 αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, το οποίο προέβλεπε ότι για τους σκοπούς της υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς κ.λπ. οι συμβάσεις του προσλαμβανόμενου προσωπικού είναι ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης.

Η ρύθμιση του άρθρου 61 του ανωτέρω νόμου 4674/2020 επέτρεπε τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου με διάρκεια ισόχρονη με τη διάρκεια του εκτελούμενου προγράμματος ή έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης προς τους διεθνείς οργανισμούς, ενώ δεν διατηρήθηκε η πρόβλεψη για παράταση ή ανανέωση των ήδη υπαρχουσών συμβάσεων.

Η κατάργηση της πρόβλεψης περί ανανέωσης των συμβάσεων προκάλεσε δυσχέρειες στην εκτέλεση προγραμμάτων που υλοποιούνται επί μακρό χρονικό διάστημα. Για τον λόγο αυτό, επαναφέρεται το προϊσχύσαν καθεστώς πρόσληψης προσωπικού της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, σύμφωνα με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μέχρι δώδεκα μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι το τέλος του προγράμματος.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρο το νομοσχέδιο.
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram