Μεταπτυχιακό στην Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων.

To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων.

Αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η εμβάθυνση σε προηγμένες μεθόδους ανάλυσης, σχεδιασμού, βελτιστοποίησης και ελέγχου ενεργειακών συστημάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίησή τους σε καινοτόμες, φιλικές προς το περιβάλλον, ενεργειακές εφαρμογές, καθώς και τη συμβολή τους στην διάδοση αυτών.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους φοιτητές με τις προηγμένες διεπιστημονικές δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό, τη βελτιστοποίηση, και την αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής βιωσιμότητας των ενεργειακών συστημάτων.

Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από Τμήματα Μηχανικών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε απόφοιτους διπλωματούχους Μηχανικούς Σχολών Πολυτεχνείων ή Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων και Πτυχιούχους Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ.

Δεκτοί γίνονται επίσης και τελειόφοιτοι των ιδίων Σχολών/Τμημάτων με την προϋπόθεση ότι θα αποφοιτήσουν κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2022.

Κατ΄ εξαίρεση, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από άλλα Τμήματα, αν τεκμηριώνουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία καταλλήλου επιπέδου σε σχετικά αντικείμενα.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι έως σαράντα (40) ανά έτος.

Το κόστος της φοίτησης περιλαμβάνει δίδακτρα ύψους 4.000€.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΜΣ (Διεύθυνση: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Μπακόλα Νίκου & Σιαλβέρα, Κοζάνη, Τ.Κ.50132) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας (υπάρχει στην ιστοσελίδα http://advens.uowm.gr του ΠΜΣ). Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί και ηλεκτρονικά στο email: [email protected]
  • Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος
  • Αντίγραφο της Αναλυτικής βαθμολογίας Πτυχίου ή Διπλώματος
  • Βεβαίωση ισοτιµίας πτυχίου από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή το ∆ΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήµια του εξωτερικού). Πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθµού από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή το ∆ΟΑΤΑΠ
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή επαγγελματικό φορέα. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και να υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο υπογεγραμμένο από τον/την αποστολέα
  • Αντίγραφο πιστοποίησης γλωσσομάθειας της αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2)
  • Τίτλοι σπουδών, εκτός του βασικού
  • Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας
  • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε σε 2461056604, 2461056762 ή στείλτε μήνυμα στο e-mail: [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram