Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία

Απαραίτητα δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία
Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία».

Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία.

Η διδασκαλία των μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών γίνεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου με ευέλικτες μορφές μάθησης αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία» (MSc in Hospitality and Tourism Management) παρέχει στους φοιτητές ένα ευρύ και περιεκτικό σύνολο γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων προκειμένου για την αποτελεσματική Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων.

Στοχεύει στην απόκτηση γνώσης που αποσκοπεί στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και την κριτική αξιολόγηση θεμάτων που αφορούν τη Διοίκηση στον ευρύτερο κλάδο του Τουρισμού, με ταυτόχρονη παροχή πρακτικού προσανατολισμού αναφορικά με διοικητικά και στρατηγικά θέματα στον ραγδαία εξελισσόμενο αυτό κλάδο, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Επίσης στοχεύει στην παροχή γνώσεων που απαιτούνται για τη διαμόρφωση στρατηγικής των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών, με έμφαση στην περιβαλλοντική νομοθεσία που διέπει το συγκεκριμένο κλάδο και η οποία τα τελευταία χρόνια αποκτά ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον.

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση συμμετοχής (συμπληρώνεται η φόρμα και επισυνάπτεται στην αίτηση μια φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου σε ψηφιακή μορφή)
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)
  • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό) ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, ή, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού, πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζοντας έναν από τους παρακάτω τίτλους απόδειξης πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας: IELTS (academic 6.5 και άνω), TOEFL (95 και άνω), TOEIC (745 και άνω). Ελλείψει αυτών, δεκτά γίνονται και άλλα πτυχία επιπέδου Γ1 που αποδεικνύουν όμως πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας όπως αυτά εξειδικεύονται από τον ΑΣΕΠ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2310807526, 2310807530 ή στείλτε μήνυμα στο email: [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram