Μεταπτυχιακό στην Δημόσια Υγεία (30 θέσεις)

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία
Το Τμήμα Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών,  λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Δημόσια Υγεία.

Το Τμήμα Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών,  λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Δημόσια Υγεία.

Ειδικεύσεις:

 •  Υγεία και Περιβάλλον
 • Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους τριάντα (30).

Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και προβλέπονται δίδακτρα συνολικής αξίας 2400 €.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση έντυπη. Αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γραμματείας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (www.med.upatras.gr) καθώς και στον ιστότοπο του προγράμματος εδώ
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (με βάση το πρότυπο Europass εδώ
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος. Προκειμένου για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού, συνυποβάλλονται: βεβαίωση ισοτιμίας, καθώς και επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών τους από το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών ή από άλλη αρμόδια αρχή
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αποδεικτικά στοιχεία/έγγραφα (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Για τους αλλοδαπούς αποδεικτικό γνώσης και της Ελληνικής γλώσσας
 • Τρεις συστατικές επιστολές (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος αναγράφονται στην αίτηση του υποψηφίου)
 • Περίληψη διπλωματικής εργασίας
 • Πιστοποιητικά ερευνητικής εμπειρίας (π.χ. αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα κλπ)
 • Πιστοποιητικά εργασιακής εμπειρίας

Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία – Public Health» θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:  εδώ

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Υποψηφιότητας ΠΜΣ Δημόσια Υγεία-Public Health» στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, 26500 Ρίο Πάτρα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2610-969169 ή στείλτε μήνυμα στο email: [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram