Μεταπτυχιακό στην Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος

Ποιοι συμμετέχουν - Δικαιολογητικά, προθεσμία
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022.
Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος.
Αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του προγράμματος να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών στις νέες τεχνολογίες, στα συστήματα προστασίας και στη διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος.
Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων και Σχολών Γεωπονικών, Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, Θετικών και Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:
 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Πιστοποιητικό ΑΜΚΑ
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο πτυχίου
 • Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 • Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (για Ιδρύματα της αλλοδαπής)
 • Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (όπως ορίζεται από το ΑΣΕΠ) ή της ελληνικής γλώσσας (για αλλοδαπούς). Για τους υποψηφίους που δεν διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα διαπιστώσει την επάρκειά τους με γραπτή εξέταση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε εγκαίρως καθορισμένη ημερομηνία σε όλους τους αποδέκτες αναλόγως του επιδημικού φορτίου το φθινόπωρο
 • Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Δύο πρωτότυπες συστατικές επιστολές (σε σφραγισμένο φάκελο)
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου, ότι τα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων που έχουν κατατεθεί είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων αποστέλλονται ηλεκτρονικά (e-mail: [email protected]), ενώ τα σχετικά δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή κατατίθενται αυτοπροσώπως σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: Π.Μ.Σ. "ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ", ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΟΔΟΣ ΦΥΤΟΚΟΥ, Τ.Κ. 384 46, ΒΟΛΟΣ (υπ’ όψιν κ. Αλεξάνδρας Πετρωτού, τηλ. 24210 93058).

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Βόλο.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 12 μήνες και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2421093156 ή στείλτε μήνυμα στο e-mail: [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram