Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία

Ποιοι συμμετέχουν - Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023.

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη «Δημόσια Υγεία-Public Health».

Ειδικεύσεις:

 • Υγεία και Περιβάλλον
 • Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Χημείας, Γεωπονίας, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Ψυχολογίας, Φυσικοθεραπείας, Οικονομικών της Υγείας, Νομικής και άλλων συναφών τμημάτων.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και προβλέπονται δίδακτρα συνολικής αξίας 2.400 €.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση έντυπη. Αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γραμματείας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (www.med.upatras.gr) καθώς και στον ιστότοπο του προγράμματος εδώ
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (με βάση το πρότυπο Europass εδώ
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος. Προκειμένου για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού, συνυποβάλλονται: βεβαίωση ισοτιμίας, καθώς και επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών τους από το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών ή από άλλη αρμόδια αρχή
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αποδεικτικά στοιχεία/έγγραφα (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Για τους αλλοδαπούς αποδεικτικό γνώσης και της Ελληνικής γλώσσας.
 • Τρεις συστατικές επιστολές (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος αναγράφονται στην αίτηση του υποψηφίου)
 • Περίληψη διπλωματικής εργασίας
 • Πιστοποιητικά ερευνητικής εμπειρίας (π.χ. αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα κλπ)
 • Πιστοποιητικά εργασιακής εμπειρίας

Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία – Public Health» θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:  εδώ

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Υποψηφιότητας ΠΜΣ Δημόσια Υγεία-Public Health» στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, 26500 Ρίο Πάτρα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2610 969876 ή στείλτε μήνυμα στο email: [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram