Μεταπτυχιακό σε Πληροφορική και Εφαρμογές

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Πληροφορική και τις Εφαρμογές.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Πληροφορική και τις Εφαρμογές.

Σκοπός του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι να εκπαιδεύσει αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, Τμημάτων εκτός Πληροφορικής, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά στο email [email protected] με θέμα μηνύματος «Αίτηση για το ΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ». Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ένα συμπιεσμένο αρχείο (όνομα αρχείου: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ υποψηφίου) που περιέχει τα ακόλουθα:

  1. Έντυπο Αίτησης (παρέχεται στο δικτυακό τόπο http://msc-ict.uniwa.gr/), (όνομα αρχείου «01_ΑΙΤΗΣΗ_ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ»)
  2. Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ, ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Όνομα αρχείου «02_ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ»
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου, ή να προκύπτει η βαθμολογία του υποψηφίου μέχρι την ημέρα της αίτησης. Όνομα αρχείου «03_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ_ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ»)
  4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (Όνομα αρχείου: «04_ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ»).
  5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Όνομα αρχείου: «05_ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ»).
  6. Πρόσφατη φωτογραφία (επισυνάπτεται στην αίτηση)
  7. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών  (τουλάχιστον Αγγλικών)

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 1.900 € ανά φοιτητή για όλο το πρόγραμμα, σε τρεις δόσεις.

Η χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση δώδεκα (12) μαθημάτων.

Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα.

Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) ώρες θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας εβδομαδιαία.

Το πρόγραμμα σπουδών εκτός από τη θεωρητική εκπαίδευση δίνει έμφαση στην πρακτική εξάσκηση μέσω εκπόνησης εργασιών και project-based learning.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2105385312 ή στείλτε μήνυμα στο [email protected].

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram