Μεταπτυχιακό από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τίτλος: «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης» - Δικαιολογητικά, προθεσμία
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται το Σάββατο 17 Ιουνίου 2023.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης».

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε εξήντα (60).

Το συγκεκριμένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά: λογιστές, στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών, νέους επιστήμονες, μακροχρόνια ανέργους.

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (υποχρεωτική η προσκόμιση των παρακάτω):

 • Ηλεκτρονική αίτηση στο portal: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψεως)
 • Επίσημο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (Proficiency Cambridge ή Michigan, Κρατικό
  Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Proficiency Γ2 ή οτιδήποτε άλλο αυτού του επιπέδου έχει επίσημα
  αναγνωρισθεί από τον ΑΣΕΠ). (σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποδεικτικό γλωσσομάθειας πραγματοποιείται
  σχετική εξέταση)

Δικαιολογητικά (προαιρετικά):

 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις/διακρίσεις.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επίσημου ασφαλιστικού φορέα. Στα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του εργοδότη, το είδος της εργασίας και το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησης
 • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
 • Άλλα πτυχία ΑΕΙ, μεταπτυχιακοί τίτλοι, ξένες γλώσσες εκτός της αγγλικής, πιστοποιητικά ειδικών σεμιναρίων (π.χ. γνώσεις Η/Υ κ.α.), διδακτικό έργο, υποτροφίες και βραβεία
 • Συστάσεις από άτομα με ακαδημαϊκή ή υψηλόβαθμη επαγγελματική θέση (ονοματεπώνυμο, είδος θέσης, στοιχεία επικοινωνίας)

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ορίζεται σε δύο διδακτικά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται κατά κανόνα τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 1.500€ ανά εξάμηνο.

Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών παρέχει υποτροφίες με τη μορφή μερικής ή ολικής απαλλαγής διδάκτρων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται το Σάββατο 17 Ιουνίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του μεταπτυχιακού προγράμματος https://mscaccount.bma.upatras.gr/

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram