Μεταπτυχιακές σπουδές στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ.

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ.

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (2.850€) ευρώ τα οποία αναλύονται τμηματικά ως εξής:.

 • για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης : 950€ ανά εξάμηνο
 • για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης : 475€ ανά εξάμηνο

Σημειώστε τα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 • Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Οι υποψήφιοι με πρόσθετα προσόντα μπορούν να καταθέσουν τα σχετικά αποδεικτικά (πχ. προϋπηρεσίας, ερευνητικού έργου κ.ά.)
 • Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν επιπλέον να καταθέσουν πιστοποιητικά επάρκειας γνώσης της ελληνικής γλώσσας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις υποψηφιότητές τους για τον τέταρτο κύκλο αιτήσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Το ηλεκτρονικό μήνυμα (email) της υποψηφιότητας θα πρέπει να έχει ως τίτλο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου ακολουθούμενο από το κείμενο (Υποψηφιότητα DM).

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο «Ψηφιακό Μάρκετινγκ». Είναι διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης ή έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων μερικής φοίτησης.

Το πρόγραμμα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην Καβάλα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στα 6949089807, 2510 462395, 2510 462183.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram