Μεταπτυχιακές σπουδές στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα γίνονται δεκτοί μέχρι και 20/6/2023 

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 21ου κύκλου του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική.

Ειδικεύσεις:

 1. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)
 2. Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος (Software Development and Cloud)
 3. Συστήματα και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Next Generation Systems and Networks)

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 το 35% των μαθημάτων θα γίνει με εξ αποστάσεως μεθόδους διδασκαλίας. Αυτό αντιστοιχεί σε 3 ως 4 εξ αποστάσεως διαλέξεις από το σύνολο των 12 διαλέξεων ανά μάθημα.

Η συνολική διάρκεια των σπουδών για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων εκτείνεται σε δύο διδακτικά εξάμηνα ενώ το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για το Πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Ηλεκτρονική αίτηση. Η αίτηση θα πρέπει αρχικά να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά, και στη συνέχεια να εκτυπωθεί, να υπογραφεί και να συμπεριληφθεί στο φάκελο των δικαιολογητικών.
 • Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής).
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών. Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο αλλοδαπής απαιτείται  το  νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο αντίγραφο.
 • Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ, εναλλακτικά από εργοδότες. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να  αποστέλλονται  είτε ηλεκτρονικά απευθείας  από τα μέλη ΔΕΠ / εργοδότες στη Γραμματεία του ΠΜΣ ([email protected])  είτε μέσω courier σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με την προτεινόμενη ή με άλλη φόρμα.
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας. Απαιτείται ή α) αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, ή β) TOEFL (Test of English as a Foreign Language) με σκορ τουλάχιστον 72 στο Internet-based test, ή γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), ή δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Σε περίπτωση που το αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας δεν είναι σε νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο, απαιτείται επίδειξη του πρωτοτύπου την ημέρα της εγγραφής
 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
 • Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 2.800 € και καταβάλλονται τμηματικά σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα γίνονται δεκτοί μέχρι και 20 Ιουνίου 2023 με αποστολή τους μέσω ΕΛΤΑ ή courier στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη, 4ος όροφος Γ΄ κτιρίου, Γρ.422 (Τηλέφωνο: 2310-891734, θυρίδα Νο.89, πληροφορίες: κα. Σιδηρά Ευτυχία) ή με κατάθεσή τους στη θυρίδα Νο. 89 της Γραμματείας του Προγράμματος (Ισόγειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας) ή  με αποστολή συνδέσμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ο οποίος θα οδηγεί στο αρχείο zip που περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιολογητικών.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram