Μεταπτυχιακές σπουδές στη Διακυβέρνηση και τις Δημόσιες Πολιτικές

Δικαιολογητικά, κριτήρια επιλογής, προθεσμία
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023.

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσκαλεί για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 υποψήφιους φοιτητές για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές».

Το πρόγραμμα είναι 12μηνης διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά τη χειμερινή και εαρινή περίοδο και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη θερινή περίοδο) και οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Αντικείμενο του ΠΜΣ

Αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η ανάπτυξη γνώσεων και ερευνητικών δεξιοτήτων σχετικά με τους θεσμούς, τις διαδικασίες, τους στόχους και τα αποτελέσματα των σύγχρονων μορφών διακυβέρνησης και δημόσιων πολιτικών με έμφαση στον ευρωπαϊκό χώρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε κράτη και οικονομίες με αυξημένη βαρύτητα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ένα εύρος μαθημάτων στα πεδία των Κοινωνικών Επιστημών και των Ανθρωπιστικών Σπουδών κάθε ένα από τα οποία αναπτύσσει ζητήματα αιχμής και χρησιμοποιεί υψηλού επιπέδου διδακτικές μεθόδους και εργαλεία γνώσης.

Οι φοιτητές αποκτούν θεωρητική κατάρτιση και, ταυτόχρονα, εξοικείωση με εμπειρικά δεδομένα με γνώμονα την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων αναντικατάστατων για την επιδίωξη μίας δυναμικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Δομή του Προγράμματος Σπουδών

 • Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών (8 υποχρεωτικά και 2 επιλογής), η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 75 πιστωτικών μονάδων (ECTS)
 • Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με τις περιγραφές των μαθημάτων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://governance.pedis.uop.gr/?page_id=31.
 • Κάθε μάθημα ολοκληρώνεται σε δώδεκα (12) δίωρες διαλέξεις, με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως μαθημάτων.
 • Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε μη-εργάσιμες μέρες/ώρες: Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο.

Τέλη φοίτησης

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 3.000€, τα οποία καταβάλλονται σε δόσεις, ως εξής: 1.000€ με την εγγραφή, 1.000€ έως 15-1-2024 και 1.000€ έως 15-4-2024. Το ΠΜΣ δίνει τη δυνατότητα της απαλλαγής της διδάκτρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά, που πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ανωτέρω διεύθυνση είναι τα εξής:

 • Αίτηση υποψηφιότητας (αυτόματα / μέσω ηλεκτρονικής αίτησης)
 • Βιογραφικό σημείωμα, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, καθώς και η εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου, σύμφωνα με το πρότυπο Europass.
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών*
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο Παραρτήματος Διπλώματος, εφόσον υπάρχει.
 • Στην περίπτωση που το πρώτο πτυχίο των υποψηφίων προέρχεται από ίδρυμα της αλλοδαπής, Πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον υπάρχει. Διαφορετικά, σύμφωνα με το άρθρο 304, του ν.4957/2022, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διαπιστώνει εάν οι τίτλοι σπουδών από την αλλοδαπή εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/anagnorish/mitroa/),
 • Πιστοποιητικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας (Β2). (επικυρωμένο από εκδούσα αρχή ή δικηγόρο)
 • Φύλλο περιγραφής της πτυχιακής εργασίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα εδώ, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται στα πλαίσια του βασικού πτυχίου που έχει δηλωθεί. Θα πρέπει να αναφέρονται (α) ο Τίτλος, (β) περίληψη έως 300 λέξεις, (γ) όροι κλειδιά (δ) Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα επιβλέποντα (ή των μελών της επιτροπής), και (ε) η επίδοση ή βαθμός καθώς και η κλίμακα βαθμολόγησης (εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες). Π.χ. «Λίαν Καλώς», «8/10» κοκ.  Εφόσον δεν απαιτείται ή δεν προβλέπεται εκπόνηση πτυχιακής διπλωματικής εργασίας δεν χρειάζεται κάποια ενέργεια από τον/την υποψήφιο/α.
 • Πιστοποιητικό γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας (π.χ. της γαλλικής ή της γερμανικής)
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Συμμετοχή σε συνέδρια ή σεμινάρια
 • Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας
 • Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της υπηρεσίας Gov.gr ή με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής σε ΚΕΠ, ή Αστυνομικό Τμήμα στην Ελλάδα), στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κατατίθενται στο φάκελό του είναι αληθή
 • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες

Οι επιστολές μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους εξής τρόπους:

1)    Ταχυδρομικά.  Σε αυτήν την περίπτωση η επιστολή θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο φάκελο και να αποσταλεί ταχυδρομικά στη δ/νση: Παν/μιο Πελ/νήσου, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Αριστοτέλους 1 & Λ.Αθηνών, 20132, Κόρινθος (για το ΠΜΣ «ΔΔΠ»)

2)    Με e-mail. Σε αυτήν την περίπτωση η αποστολή της συστατικής θα πρέπει να γίνει απευθείας και αποκλειστικά από το ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό email του κριτή (όχι από προσωπικό e-mail π.χ. gmail, hotmail) στο email [email protected].

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε πρότυπο συστατικής επιστολής, το οποίο μπορείτε προαιρετικά να χρησιμοποιήσετε:https://pedis.uop.gr/pydio/public/003489

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου : 40%
 • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο  του Π.Μ.Σ. ή/και επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ: 20%
 • Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών: 5%
 • Ερευνητική δραστηριότητα: 5%
 • Προφορική συνέντευξη: 30%. Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης αξιολογούνται τα τυχόν επιπλέον τεκμήρια που δύναται να καταθέσει ο/η υποψήφιος/α, η προσωπικότητα και το ενδιαφέρον του/της για παρακολούθηση του ΠΜΣ

Λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ στη διεύθυνση https://governance.pedis.uop.gr/.

Υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: https://econtent.pedis.uop.gr/forms/index.php/485319

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 27410 40040 ή στείλτε μήνυμα στο  e‐mail: [email protected].

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram