Νέα μεταπτυχιακά (30 θέσεις) από το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Ειδήσεις
Νέα μεταπτυχιακά (30 θέσεις) από το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Ποιοι συμμετέχουν, δικαιολογητικά, κριτήρια αξιολόγησης, προθεσμίες
Ανοιχτά βιβλία
20/01/2019 | 06:00

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο “Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα”.

Συμμετέχουν Πτυχιούχοι Τμημάτων:

 1. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 2. Οικονομικών Επιστημών 
 3. Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με συναφή γνωστικά αντικείμενα

Α' Φάση Δικαιολογητικών: 

 • Αίτηση συμμετοχής

Β' Φάση Δικαιολογητικών:

 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικά γνώσης Αγγλικών
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας
 • Λοιποί τίτλοι σπουδών 
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας 
 • Δύο συστατικές επιστολές σε φάκελο σφραγισμένο και υπογεγραμμένο

Κριτήρια Αξιολόγησης:

 1. Βαθμός πτυχίου 
 2. Επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 3. Συναφής επαγγελματική εμπειρία
 4. Ύπαρξη άλλου τίτλου σπουδών

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: έως 11 Φεβρουαρίου 2019

Πληροφορίες:

- Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Τηλέφωνο: 2310-013203

E-mail: msc-info@acf.teithe.gr

- Ιστοσελίδα: ΕΔΩ