ΑΠΘ: Δωρεάν μεταπτυχιακό για 36 φοιτητές

Ειδήσεις
ΑΠΘ: Δωρεάν μεταπτυχιακό για 36 φοιτητές
Προθεσμία, πληροφορίες
καπέλα αποφοίτησης και μπλε ουρανός
12/09/2018 | 19:45

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει την εισαγωγή τριάντα έξι (36) Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών (ΠΜΣ).

Τίτλος Προγράμματος:

«Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση»

Εξειδικεύσεις:

 • Οικολογία - Προστασία - Διατήρηση Φύσης
 • Τεχνικά Έργα, Παραγωγή και Αξιοποίηση Ξυλώδους Βιομάζας
 • Διαχείριση - Ανάπτυξη Δασών και Φυσικών Πόρων

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου
 • Πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ
 • Ανάτυπο πτυχιακής εργασίας
 • Πιστοποιητικό Επάρκειας Ξένης Γλώσσας
 • Συστατικές επιστολές
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα(επαγγελματική εμπειρία, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα)
 • Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος με ελάχιστο βαθμό «Λίαν καλώς» 
 • Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα

Αφορά:

 • Κάτοχους τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και Τμημάτων ΑΕΙ 
 • Πτυχιούχους Περιβαλλοντικών, Βιολογικών και Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων
 •  Διπλωματούχους Πολυτεχνικών Σχολών και Πληροφορικής
 • Πτυχιούχους Τμημάτων Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Πτυχιούχους Εκπαιδευτικών Σχολών
 • Πτυχιούχους άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ) 

Προϋποθέσεις:

 • Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν καλώς»
 • Πιστοποιημένη καλή γνώση ξένης γλώσσας, (αγγλικής ή άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας)
 • Προβλέπεται να γίνει συνέντευξη

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης - Μερική

Δίδακτρα: Δωρεάν

Διάρκεια: 18 μήνες (πλήρης φοίτηση) , 30 μήνες (μερική φοίτηση)

Προθεσμία: έως Παρασκεύη 21 Σεπτεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκύρηξη: 

Πληροφορίες:

 • Γραμματεία Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Τηλέφωνο: 2310995197
 • Ιστοσελίδα: ΕΔΩ

E-mail: msc-sustainablemanagement@for.auth.gr