Νέα μεταπτυχιακά από το Α.Π.Θ.

Ειδήσεις
Νέα μεταπτυχιακά από το Α.Π.Θ.
Δικαιολογητικά, τα πρόγραμματα σπουδών, προθεσμίες
πολλά ανοιχτά βιβλία πάνω σε ένα ξύλινο γραφείο
09/10/2018 | 06:00

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίαση, αποφάσισε να προκηρύξει την εισαγωγή τριάντα φοιτητών στο εξής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.).

Τίτλος Προγράμματος: «Διά Βίου Μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση - Επιστήμες της Αγωγής»

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων:

-Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

*Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018.

Δικαιολογητικά:

 • Απλό φωτοαντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π
 • Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας ή επικυρωμένη μετάφραση
 • Βιογραφικό σημείωμα[προσωπικά στοιχεία, σπουδές, επιμόρφωση, ξένες γλώσσες, επαγγελματική & ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες), προσωπικά ενδιαφέροντα]
 • Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, επιπέδου Β2)
 • Σύντομο σημείωμα (1-2 σελίδες), όπου θα αναπτύσσονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και οι λόγοι συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

*Οι αιτήσεις και τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να σταλθούν και στο e-mail αλλά και στην εξής πλατφόρμα: ΕΔΩ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν ένα αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή zip ή rar –μέγιστου μεγέθους 128ΜΒ– με όλα τα δικαιολογητικά.

Πρόγραμμα Σπουδών: 

Α' Εξάμηνο

 1. Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας - Στατιστική 
 2. Ψηφιακά Περιβάλλοντα Τυπικής και μη Τυπικής Εκπαίδευσης
 3. Ηγεσία στην εκπαίδευση και οργάνωση εκπαιδευτικών υπηρεσιών: ερευνητικές προσεγγίσεις [Σύνολο 30 ECTS]

Β' Εξάμηνο 

 1. Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση: Εθνικές και Διεθνείς Πολιτικές για την Εκπαίδευση
 2. Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων
 3. Σχολική βελτίωση, Σχολική Αποτελεσματικότητα και Κοινωνικές Αλληλεπιδράσεις [Σύνολο 30 ECTS]

Γ' Εξάμηνο 

 1. Συνεργατικές Κοινότητες Μάθησης και Ηγεσία
 2. Πρακτική Άσκηση και Σχεδιασμός Έργων Διά Βίου Μάθησης και Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων
 3. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας[Σύνολο 30 ECTS]

Δ' Εξάμηνο

 1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία [Σύνολο 30 ECTS]

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης 

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 2.000 € 

Προθεσμία: έως Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018

Πληροφορίες:

-Γραμματεία του Π.Μ.Σ., κα Φράγκου

Τηλέφωνο: 2310 995090, ώρες 10.00- 12.00

Ε-mail: [email protected]

-Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ.: ΕΔΩ

*Θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις και γραπτές εξετάσεις. Οι γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις στα βασικά θεματικά πεδία θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 και ώρες 18:30-21:00 στις αίθουσες 01 (ισόγειο), 101 (1ος όροφος) και 407 (4ος όροφος) του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2018 στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής.