Μεταπτυχιακά στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακά στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Ποιοι συμμετέχουν, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
08/04/2019 | 06:00

Το Τμήμα Ιατρικής και του Γενικού Τμήματος, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας».

Συμμετέχουν Πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ:

 • Σχολών Επιστημών Υγείας και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση 
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις
 • Αναλυτική βαθμολογία
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Αποδεικτικά ξένων γλωσσών
 • Δύο μικρές φωτογραφίες
 • Υπεύθυνη Δήλωση, ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων

Η αίτηση συμμετοχής και το βιογραφικό σημείωμα πρέπει να αποσταλούν και στο e-mail: acare@uth.gr  

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Προθεσμία: έως 31 Μαΐου 2019

Πληροφορίες:

- Ιστοσελίδα: ΕΔΩ

- Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Ιατρικής, Γραμματεία ΠΜΣ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Νέο κτίριο Ιατρικής (Πτέρυγα 2, 4ος όροφος), Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, 41500, Λάρισα

- Τηλέφωνο: 2410-685710

- Εmail: acare@uth.gr

Σχετικά Άρθρα