Μεταπτυχιακά στα Logistics

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακά στα Logistics
Κριτήρια επιλογής, δικαιολογητικά, προθεσμίες
Ανοιχτά βιβλία σε ένα γραφείο
06/01/2019 | 06:00

To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τίτλος Προγράμματος: Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας- Logistics

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων:

 • Απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών
 • Απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών
 • Απόφοιτοι Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Απόφοιτοι Σχολών Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων

Κριτήρια Επιλογής:

 1. Γενικός βαθμός πτυχίου
 2. Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
 3. Επίδοση της διπλωματικής εργασίας
 4. Τυχόν ερευητική δραστηριότητα
 5. Επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Δικαιολογητικά:

 • Έντυπη αίτηση:
 • Αντίγραφο Διπλώματος
 • Επικυρωμένη βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Βιογραφικό σημείωμα (ερευνητική δραστηριότητα)
 • Δύο συστατικές επιστολές

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ταχυδρομικώς τα παραπάνω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος. Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Λεωφόρος Αθηνών‐Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 μήνες (πλήρη), 30 μήνες (μερική)

Δίδακτρα: 2.700 ευρώ

Προθεσμία: έως 1 Φεβρουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Πληροφορίες:

-Γραμματεία του Τμήματος

Τηλέφωνο: 24210‐74007 και 24210‐74010

Fax: 24210‐74050

Ε‐mail: pmsmmb@mie.uth.gr

Σχετικά Άρθρα