Μεταπτυχιακά από το Παν/μιο Δυτ. Αττικής (60 θέσεις)

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακά από το Παν/μιο Δυτ. Αττικής (60 θέσεις)
Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
18/05/2019 | 06:00

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών». 

Αριθμός Εισακτέων: 60 άτομα ανά έτος

Κατευθύνσεις:

 1. Ειδίκευση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων
 2. Ειδίκευση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων
 3. Ειδίκευση Δικτύων Επικοινωνιών και Κατανεμημένων Συστημάτων

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Δύο συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου 
 • Περίληψη πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας
 • Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων και στόχων 

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 1) στη διεύθυνση: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 1), Αγ. Σπυρίδωνος, 12243, Αιγάλεω, Αττική.

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 1.000 ευρώ

Προθεσμία: έως 5 Ιουλίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας:

- Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

E-mail: ice@uniwa.gr ή msccse@uniwa.gr

Τηλέφωνο: 210 5385312

Fax: 210 5910975