Όλες οι αλλαγές στα μεταπτυχιακά και διδακτορικά (εγκύκλιος)

Ειδήσεις
Όλες οι αλλαγές στα μεταπτυχιακά και διδακτορικά (εγκύκλιος)
Ισότιμα τα χορηγούμενα προγράμματα από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια
Μιχάλης Τσιλιβάκος
21/03/2018 | 10:30

Αλλαγές στο σύστημα υλοποίησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και διδακτορικών προβλέπει νέα απόφαση του υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο της κατοχύρωσης του "θεσμού" της παράλληλης συνεπίβλεψης προγραμμάτων από ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Τα χαρακτηριστικότερα σημεία της προκήρυξης, συνοψίζονται στα εξής:

  1. ΠΜΣ που λειτουργούν με συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους, όπως ιδίως τα Erasmus Mundus, απαιτούν μόνο την αποστολή της πρότασης που υπέβαλαν για την έγκριση της χρηματοδότησης. Όταν διακόπτεται η συγχρηματοδότηση, το ΠΜΣ συνεχίζει να λειτουργεί νόμιμα προκειμένου να ολοκληρώσουν τη φοίτηση οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές. Για να εγγράψει νέους φοιτητές απαιτείται να προβεί σε επανίδρυση του ΠΜΣ.
  2. Μεταξύ των τμημάτων, καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) στο οποίο προσδιορίζονται οι              υποχρεώσεις κάθε τμήματος, η κατανομή του διδακτικού και ερευνητικού έργου μεταξύ του προσωπικού των συνεργαζόμενων φορέων, η διάρκεια της συνεργασίας, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, ο τύπος του χορηγούμενου τίτλου, η τυχόν συγκρότηση και λειτουργία οργάνου με αρμοδιότητες αντίστοιχες της Ειδικής Διατμηματικής ή Διιδρυματικής Επιτροπής των διατμηματικών ή διιδρυματικών προγραμμάτων της ημεδαπής, η γλώσσα ή οι γλώσσες διδασκαλίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
  3. Διπλώματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, θεωρούνται αυτοδικαίως ως ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα.
  • Δείτε ολόκληρη την απόφαση:

Σχετικά Άρθρα