Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή

Ειδήσεις
Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή
Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
11/04/2019 | 13:00

Στο ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων ΑΕΙ καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας στη διεύθυνση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Γραφείο Υποστήριξης ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή», Σταδίου 5, 7ος όροφος, γραφείο 719 (υπόψη Κ. Μίχα), Τ.Κ. 10562, Αθήνα.

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση συμμετοχής:
  • Βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μικρού μεγέθους)
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής της αγγλικής γλώσσας
  • Δημοσιεύσεις και νόμιμες βεβαιώσεις άλλων σπουδών, ερευνητικής, επαγγελματικής ή εθελοντικής εμπειρίας
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86
  • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές (από μέλος ΔΕΠ ή από εργοδότη)
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Σύντομο δακτυλογραφημένο κείμενο (λόγοι και κίνητρα για υποψηφιότητα και φοίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα)

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 3.600 ευρώ

Προθεσμία: έως Πέμπτη 18 Απριλίου 2019

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 210-3689311

Ε-mail: pmsea@ecd.uoa.gr

Ιστοσελίδα ΠΜΣ: ΕΔΩ

Σχετικά Άρθρα