Εξειδίκευση στη Προηγμένη Φυσικοθεραπεία

Ειδήσεις
Εξειδίκευση στη Προηγμένη Φυσικοθεραπεία
Δικαιολογητικά, δίδακτρα, διάρκεια, προθεσμίες
07/01/2019 | 06:00

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την έναρξη του 1ου κύκλου σπουδών, του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» και προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων: 

 1. Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) Τμημάτων Φυσικοθεραπείας
 2. Κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας

Δικαιολογητικά:

 • Έντυπη αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Επίσημο αντίγραφο πτυχίου
 • Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Αποδεικτικά καλής γνώσης μιας ξένης γλώσσας 
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια
 • Δύο Συστατικές Επιστολές από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ 
 • Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών π.χ Erasmus
 • Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας (θέμα, βαθμός και επιβλέποντες καθηγητές)
 • Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας
 • Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Η/Υ
 • Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, μελέτες)

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 μήνες (πλήρης), 36 μήνες (μερική)

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: έως Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Πληροφορίες:
Οι φάκελοι υποψηφιότητας κατατίθενται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, 3ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών, 35 131 Λαμία, 1ος όροφος κτιρίου Σ.Ε.Υ.Π.

Τηλέφωνο: 2231 0 60177 & 60176
(Δευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-14:00 
E-mail: mscphysio@teiste.gr

Σχετικά Άρθρα