Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής: 3 νέες υποτροφίες

Θέματα, απαιτούμενα προσόντα, προθεσμίες και ολόκληρες οι προκηρύξεις

1ο Θέμα: [2 Διδακτορικές Υποτροφίες]

Απαιτούμενα Προσόντα (Α): 

  • Δίπλωμα Χημικής Μηχανικής
  • Εμπειρία στις προσομοιώσεις ατμοσφαιρικής χημικής μεταφοράς με χρήση του μοντέλου PMCAMx

Απαιτούμενα Προσόντα (Β):

  • Δίπλωμα Χημικής Μηχανικής
  • Εμπειρία στη προσομοίωση ατμοσφαιρικών αερολυμάτων
  • Εμπειρία στις προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής

Προθεσμία: έως Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη:

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram