Θέσεις πρακτικής για Έλληνες στη Γαλλία (1.100 ευρώ το μήνα)

Ειδήσεις
Θέσεις πρακτικής για Έλληνες στη Γαλλία (1.100 ευρώ το μήνα)
Από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και τη Γαλλική Πρεσβεία
πρακτική
Μιχάλης Τσιλιβάκος
07/05/2018 | 18:20

Eπιχορήγηση πρακτικής άσκησης σε Έλληνες μεταπτυχιακούς αποφοίτους σε εταιρείες και οργανισμούς στη Γαλλία, προσφέρουν από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα.

Στόχος του προγράμματος είναι η συμβολή στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των Ελλήνων απόφοιτων στον επιστημονικό τομέα και την εμβάθυνση των δεσμών μεταξύ συνεργατικών σχηματισμών και πανεπιστημίων στη Γαλλία και την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα:

 1. Πρόκειται για 8 θέσεις πρακτικής 
 2. Η μηνιαία χορηγία των ασκούμενων αφορά την κάλυψη του κόστους ζωής στη Γαλλία και ανέρχεται στα 1.100 ευρώ
 3. Η διάρκεια της πρακτικής είναι 4 ή 6 μήνες

Προσόντα:

 • Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες την ιθαγένεια ή το γένος
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (πτυχίο Proficiency ή TOEFL με 80/213/550 μονάδες ή IELTS μεγαλύτερο ή ίσο του 6,5). Για τη θέση στον οργανισμό Aerospace Valley, η γνώση της γαλλικής γλώσσας αποτελεί επιπλέον προσόν
 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να πληρούν τις απαιτούμενες εκπαιδευτικές προδιαγραφές για κάθε θέση πρακτικής άσκησης που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας τους

Δικαιολογητικά:

 • Βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική γλώσσα
 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην αγγλική γλώσσα
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού, βεβαίωση φοίτησης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα που να αναφέρεται ότι ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών που απαιτείται
 • Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει το ΜΠΣ κατά την περίοδο υποβολής αίτησης, ωφείλουν να επισυνάψουν την αναλυτική βαθμολογία στην αίτησή, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής
 • Αντίγραφο πιστοποιητικών γνώσης των ξένων γλωσσών
 • Συστατική επιστολή στην αγγλική γλώσσα

Οι ανακοινώσεις θα αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη και την ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Η προκήρυξη θα δημοσιοποιηθεί στις 15/05/2018 με καταληκτική ημερομηνία στις 30/06/2018. Η πρακτική θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2018.