Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Ειδήσεις
Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Προσόντα, τοποθεσία, επίδομα, διάρκεια, προθεσμία, περαιτέρω πληροφορίες
Βιβλιοθήκη, φοιτήτρια διαβάζει βιβλίο
13/12/2018 | 07:53

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο οργανώνει τρεις περιόδους πρακτικής άσκησης σε τομείς σχετικούς με το έργο του.

Προσόντα:

  • Υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου που τους παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην κατηγορία καθηκόντων AD(*)
  • 4 εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών σε γνωστικό τομέα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για το Συνέδριο (Εσωτερικός έλεγχος/ Προϋπολογισμός, Λογιστικά / Διοίκηση, ανθρώπινοι πόροι / Μετάφραση / Διεθνείς σχέσεις / Νομικά)
  • Απόκτηση πρακτικών γνώσεων σε έναν από τους τομείς δραστηριότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
  • Δεν έχουν πραγματοποιήσει ήδη πρακτική άσκηση 
  • Άριστη γνώση μιας επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίδομα: 1.120€ το μήνα

Διάρκεια: 5 μήνες

Τοποθεσία: Λουξεμβούργο

Προθεσμία: έως 31 Ιανουαρίου 2019

Πληροφορίες: ΕΔΩ