Εξωδικαστικός μηχανισμός: Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για δόσεις και ρύθμιση οφειλών

Διευκρινίσεις για οφειλές και εισπράξεις
Διευκρινιστική εγκύκλιο για τις οφειλές, τις εισπράξεις και την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό εξέδωσε η ΑΑΔΕ

Διευκρινιστική εγκύκλιο για τις οφειλές, τις εισπράξεις και την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό εξέδωσε η ΑΑΔΕ.

Στην εν λόγω εγκύκλιο επισημαίνεται ότι στην εξωδικαστική ρύθμιση (πολυμερή ή διμερή) υπάγονται οι οφειλές προς το Δημόσιο που είναι βεβαιωμένες, συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, ωστόσο δεν υπάγονται:

  • απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του Κ.Ε.Δ.Ε.,
  •  οφειλές από τελωνειακούς δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν έσοδό της και αποδίδονται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό,
  •  οφειλές προς αλλοδαπό Δημόσιο,
  •  οφειλές υπέρ άλλων τρίτων που βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά Κ.Ε.Δ.Ε.
  • οφειλές που έχουν ήδη ρυθμιστεί βάσει των άρθρων 5-30 του ν. 4738/2020 ή του ν. 4469/2017 (Α’ 62), ανεξάρτητα αν η ρύθμιση είναι σε ισχύ,

Παράλληλα επισημαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής οφειλών (με εξαίρεση τη βασική οφειλή από παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους), υπό την προϋπόθεση ότι το Δημόσιο δεν περιέρχεται σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

Και ότι η αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης αλλά και της ποινικής δίωξης για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο αρχίζει να “τρέχει” με  την υποβολή της αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης .

Επίσης η ΑΑΔΕ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι:

ΕΥΡΟΣ ΔΟΣΕΩΝ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Στο πλαίσιο των διαδικασιών εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020, πολυμερών και διμερών, παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών προς το Δημόσιο σε έως  240 έντοκες μηνιαίες δόσεις ανάλογα με την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ, χωρίς περίοδο χάριτος. Ο προσδιορισμός του τελικού ποσού αποπληρωμής και ο καθορισμός των δόσεων βάσει της σύμβασης (πολυμερούς ή διμερούς) κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω υποχρεωτικών κανόνων γίνεται αυτοματοποιημένα μέσω σχετικού υπολογιστικού εργαλείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4738/2020 και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 67360 ΕΞ 2021 (βλ. άρθρα 8 έως 8Δ της Κ.Υ.Α.) ή στις παρ. 2A και 5 του άρθρου 71 του ν. 4738/2020 και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσα Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 77697 ΕΞ 2021 (βλ. άρθρα 6 και 7 της Κ.Υ.Α.), κατά περίπτωση.

Ειδικά στις διμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών καθώς και στις περιπτώσεις πολυμερών συμβάσεων που εμπίπτουν στην παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4738/2020, η διαγραφή βασικής οφειλής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 75% της βασικής οφειλής, στην οποία δεν περιλαμβάνονται οι βασικές οφειλές από παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, που δεν υπόκεινται σε διαγραφή, κατά τα ανωτέρω. Επιπλέον, στις ίδιες ως άνω περιπτώσεις εξωδικαστικής ρύθμισης, δεν επιτρέπεται διαγραφή οφειλής προς το Δημόσιο από αυτοτελή πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 75% επί της βασικής οφειλής.

Από την έναρξη ισχύος της εξωδικαστικής ρύθμισης και κατά τη διάρκεια αυτής, οι υπαχθείσες σε αυτήν οφειλές δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013). Επίσης, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα του άρθρου 57 του ν. 4174/2013 και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. (βλ. άρθρο 22 ν. 4738/2020) .

Η αίτηση για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση της σχετικής Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών (https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/exodikastikos-mekhanismos-ruthmises-opheilon).

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την διενέργεια πλειστηριασμού, ο οποίος έχει προγραμματισθεί εντός 3  μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού, όπως η κατάσχεση, όταν διενεργείται επί περιουσιακού στοιχείου στο οποίο οι απαιτήσεις του κατασχόντος είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια, επομένως η αναστολή δεν εμποδίζει την κατάσχεση από το Δημόσιο ακινήτου του οφειλέτη στο οποίο έχει εγγράψει υποθήκη για οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση.

Επισημαίνεται ότι η οριστική υποβολή της αίτησης δεν συνεπάγεται την αναστολή κατάσχεσης εις χείρας τρίτων που έχει επιβληθεί από το Δημόσιο για οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση σε χρονικό σημείο που προηγείται της έναρξης της αναστολής, ακόμα και ως προς τυχόν μελλοντικές χρηματικές απαιτήσεις που αποτελούν αντικείμενο της κατάσχεσης (δηλαδή απαιτήσεις που γεννιούνται μετά την έναρξη της αναστολής) εξαιτίας της αναγκαστικής εκχώρησης των απαιτήσεων αυτών και του αποχωρισμού τους από την περιουσία του οφειλέτη

-Ως εκ τούτου, ο τρίτος (π.χ. πιστωτικό ίδρυμα) οφείλει να εξακολουθήσει, και μετά την οριστικοποίηση υποβολής της αίτησης, να αποδίδει στο Δημόσιο τα κατασχεθέντα ποσά (κατ’ αναλογία προς τα κριθέντα με την υπ’ αριθ. 220/2019 γνωμοδότηση της Α’ Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., που έχει γίνει δεκτή από το Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και έχει κοινοποιηθεί με την εγκύκλιο Ε. 2118/2020).

Όσον αφορά ειδικά τα ποσά που αποδίδονται στο Δημόσιο από τις ως άνω κατασχέσεις μετά την έναρξη ισχύος της σύμβασης και κατά τη διάρκεια αυτής, αυτά λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της σύμβασης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις (όπως στην περίπτωση ύπαρξης οφειλών που έχουν περιληφθεί στην κατάσχεση και δεν έχουν υπαχθεί στην εξωδικαστική ρύθμιση, βλ. και κατωτέρω στην παρ. 38 της παρούσας).

Επισημαίνεται ότι ως προς την τύχη των εν λόγω ποσών δεν έχει τεθεί στο νόμο (στο άρθρο 18 ή στο άρθρο 23 του ν. 4738/2020) ειδικός κανόνας, κατ’ αντιστοιχία προς τον κανόνα της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 66468 ΕΞ 2021 Κ.Υ.Α. για τις διμερείς συμβάσεις. Παρά ταύτα, δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από τη συστηματική ερμηνεία του νόμου, το σχετικό νομοθετικό κενό είναι ακούσιο, προκρίνεται για λόγους επιείκειας και για την ταυτότητα του λόγου, η εφαρμογή και στις πολυμερείς συμβάσεις του αντίστοιχου κανόνα που ισχύει στις διμερείς.

 ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΩΝ 

Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, προβλέπεται η άρση των κατασχέσεων απαιτήσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων, μετά από απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και εφόσον έχει εξοφληθεί ποσοστό  75%  του συνολικού προς καταβολή στο Δημόσιο ποσού της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

Επισημάνσεις :
α. Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί και για άλλα εκτός της σύμβασης χρέη, τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται, δεν αίρονται.

β. Σε κάθε περίπτωση, ποσά που έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο δεν επιστρέφονται.

γ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’ αριθ. 151323 ΕΞ 2021/29-11-2021 του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (κεφ. 2), τα έννομα αποτελέσματα της εξωδικαστικής ρύθμισης του ν. 4738/2020 επέρχονται όχι μόνο στον αιτούντα -πρωτοφειλέτη αλλά και στους τυχόν συνοφειλέτες του για όσο διάστημα τηρείται η ρύθμιση από τον πρωτοφειλέτη.

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ: ΑΝΑΤΟΠΗ/ΑΠΩΛΕΙΑ

Σε περίπτωση πολυμερούς ρύθμισης :

Α. Λόγοι ανατροπής της ρύθμισης:

Οι λόγοι ανατροπής της πολυμερούς σύμβασης, κατά το μέρος που αφορά σε κάθε συμμετέχοντα («καταλαμβανόμενο») πιστωτή, προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4738/2020 και στις παρ. 11.1. και 11.2. του άρθρου 11 της υπ’ αριθ. 77697 ΕΞ 2021 Κ.Υ.Α. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, το Δημόσιο (όπως, αντιστοίχως, και κάθε άλλος συμμετέχων πιστωτής) καταγγέλλει τη σύμβαση, αν συντρέχει κάποιος από τους κάτωθι λόγους:

α. σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή των δόσεων που ορίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης για τις οφειλές προς το Δημόσιο, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικά είτε την αξία 3  δόσεων είτε την αξία τουλάχιστον του  3%  του συνολικά οφειλόμενου στο Δημόσιο ποσού σύμφωνα με τη σύμβαση,

Επισημαίνεται ότι, λόγω του ότι οι δόσεις της ρύθμισης δεν είναι απαραίτητα ισόποσες, ο ανωτέρω λόγος καταγγελίας γίνεται δεκτό ότι πληρούται είτε όταν συμπληρωθεί ποσό καθυστέρησης που υπερβαίνει το άθροισμα των εκάστοτε τριών πρώτων ανεξόφλητων δόσεων είτε όταν συμπληρωθεί ποσό καθυστέρησης που υπερβαίνει την αξία του 3% του συνολικά οφειλόμενου στο Δημόσιο ποσού σύμφωνα με τη σύμβαση.

β. αν η σύμβαση βασίστηκε, άμεσα ή έμμεσα, σε ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις ή στοιχεία που υπέβαλε οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο αιτών / οφειλέτης ή / και μέλη της οικογένειάς του,

γ. αν έχει υποβληθεί αίτηση πτώχευσης κατά του αιτούντος/οφειλέτη ή έχει υποβληθεί δήλωση του οφειλέτη ότι αναστέλλει τις πληρωμές του ή επισπεύδεται εκτέλεση κατά περιουσιακών του οφειλέτη ή επίκειται η λήψη δικαστικών μέτρων κατά του οφειλέτη στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας αφερεγγυότητας,

δ. αν η σύμβαση καταγγελθεί από άλλο συμμετέχοντα πιστωτή.

Πέραν των ανωτέρω λόγων, δυνάμει της παρ. 11.2. του άρθρου 11 της υπ’ αριθ. 77697 ΕΞ 2021 Κ.Υ.Α., σύμφωνα με την οποία «Σε κάθε επιμέρους σύμβαση ρύθμισης οφειλής δύνανται να προβλέπονται και άλλοι λόγοι καταγγελίας κατά τη διακριτική ευχέρεια των μερών….», στις πολυμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης του ν. 4738/2020 τίθενται ως επιπλέον λόγοι καταγγελίας της σύμβασης, ειδικά για το Δημόσιο, και οι κάτωθι:

ε. αν ο αιτών/οφειλέτης παραλείψει να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, εφόσον είναι υπόχρεος της υποβολής, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, το αργότερο εντός  3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους και

στ. αν ο αιτών/οφειλέτης παραλείπει να εξοφλεί ή να τακτοποιεί με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής, τις οφειλές του προς το Δημόσιο ή υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες δεν ρυθμίζονται με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ή προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την έναρξη ισχύος της, εντός 60 ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

Επισήμανση: Κατ’ αναλογία προς τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 151323 ΕΞ 2021/29-11-2021 εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους σχετικά με τον αντίστοιχο λόγο ανατροπής στις διμερείς συμβάσεις (βλ. κατωτέρω στην παρ. 63 της παρούσας), για την πλήρωση του τελευταίου ως άνω (υπό στ’) λόγου καταγγελίας της σύμβασης (μη εξόφληση/τακτοποίηση νέων οφειλών εντός ορισμένης προθεσμίας) λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος βεβαιωμένες στον Α.Φ.Μ. του.

Όσον αφορά στις τελωνειακές οφειλές, στη ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των προσωπικών οφειλών που είναι βεβαιωμένες στον Α.Φ.Μ. του αιτούντος (προσωπικά χρέη).

Διαδικασία ανατροπής της ρύθμισης:

Όπως προαναφέρθηκε, στις πολυμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης, η ανατροπή της σύμβασης/ρύθμισης ως προς το Δημόσιο (όπως και ως προς οποιονδήποτε άλλον συμμετέχοντα πιστωτή) δεν επέρχεται αυτοδικαίως, όταν συντρέξει κάποιος από τους προαναφερθέντες λόγους, αλλά απαιτείται καταγγελία της σύμβασης.

Σύμφωνα με τον ειδικό όρο για τον τρόπο καταγγελίας της σύμβασης από το Δημόσιο, που περιλαμβάνεται στις πολυμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης του ν. 4738/2020, τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται με την κοινοποίηση αυτής στη θυρίδα του αιτούντος στη ψηφιακή πύλη myAADE (πρώην TAXISnet), στο «Μητρώο και επικοινωνία / e- Κοινοποιήσεις» μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακή Κοινοποίηση» με παράλληλη αποστολή του σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη δηλωμένη στο Φορολογικό Μητρώο ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντος για την γνωστοποίηση σε αυτόν της ανάρτησης του μηνύματος.

Σύμφωνα με την παρ. 11.4. του άρθρου 11 της υπ’ αριθ. 77697 ΕΞ 2021 Κ.Υ.Α., ο καταγγέλλων πιστωτής υποχρεούται να γνωστοποιήσει την καταγγελία στους λοιπούς συμμετέχοντες πιστωτές, μέσω ανάρτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 29 του ν. 4738/2020, που πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας 15  ημερών.

Β. Συνέπειες ανατροπής της ρύθμισης:

Όπως προκύπτει από την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4738/2020 και την παρ. 11.3. του άρθρου 11 της υπ’ αριθ. 77697 ΕΞ 2021 Κ.Υ.Α., η καταγγελία της σύμβασης από το Δημόσιο συνεπάγεται την απώλεια της ρύθμισης των οφειλών προς αυτό, με συνέπεια να αναβιώνουν οι απαιτήσεις του Δημοσίου στο ύψος που είχαν πριν από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης και να καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης, μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Η απώλεια της ρύθμισης ως προς το Δημόσιο δεν ασκεί επίδραση στη νομική θέση των λοιπών συμμετεχόντων πιστωτών, εκτός βέβαια αν για το λόγο αυτό προβούν και οι λοιποί συμμετέχοντες πιστωτές σε καταγγελία της σύμβασης ως προς αυτούς.

Προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση των ανωτέρω σε περίπτωση ανατροπής της ρύθμισης, η πίστωση των ρυθμιζόμενων οφειλών, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, γίνεται με τρέχοντα συνεισπραττόμενα (βλ. και ανωτέρω στην παρ. 32 της παρούσας).

Σε περίπτωση διμερούς ρύθμισης: i. Λόγοι αυτοδίκαιης ανατροπής της ρύθμισης:

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ’ αριθ. 66468 ΕΞ 2021 Κ.Υ.Α., η ανατροπή/απώλεια της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης μεταξύ οφειλέτη και Δημοσίου επέρχεται αυτοδικαίως, αν κατά τη διάρκεια της περιόδου αποπληρωμής των οφειλών συντρέξει μία (ή περισσότερες) από τις εξής περιπτώσεις:

α. μη καταβολή δόσεων ή μερική καταβολή δόσεων προς τη Φορολογική Διοίκηση, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε 3 δόσεις

(Επισημαίνεται ότι, λόγω του ότι οι δόσεις της ρύθμισης δεν είναι απαραίτητα ισόποσες, η αυτοδίκαιη ανατροπή επέρχεται όταν συμπληρωθεί ποσό καθυστέρησης που υπερβαίνει το άθροισμα των εκάστοτε τριών πρώτων ανεξόφλητων δόσεων.)

β. παράλειψη του οφειλέτη να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και την προβλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους

γ. παράλειψη του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής, τις οφειλές του προς το Δημόσιο που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες πριν από τη σύναψη της διμερούς σύμβασης και δεν υπάγονται σε αυτήν, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά τη σύναψη της σύμβασης, εντός 60 ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

Επισήμανση: Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 151323 ΕΞ 2021/29-11-2021 εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (κεφ. 3), για την πλήρωση του τελευταίου ως άνω λόγου αυτοδίκαιης ανατροπής (λόγω μη εξόφλησης/τακτοποίησης νέων οφειλών εντός ορισμένης προθεσμίας) λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος βεβαιωμένες στον Α.Φ.Μ. του.

Όσον αφορά στις τελωνειακές οφειλές, στη ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των προσωπικών οφειλών που είναι βεβαιωμένες στον Α.Φ.Μ. του αιτούντος (προσωπικά χρέη).

Συνέπειες ανατροπής της ρύθμισης:

Η αυτοδίκαιη ανατροπή/απώλεια της διμερούς ρύθμισης συνεπάγεται την αναβίωση των απαιτήσεων του Δημοσίου, με συνέπεια να καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης, μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση των ανωτέρω σε περίπτωση ανατροπής της ρύθμισης, η πίστωση των ρυθμιζόμενων οφειλών, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, γίνεται με τρέχοντα συνεισπραττόμενα

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ για τον εξωδικαστικό μηχανισμό  εδώ

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram