Εξωδικαστικός: Εξόφληση σε 240 δόσεις - Εγκύκλιος

Με 50 ευρώ τακτοποιούνται παλιές οφειλές στο Δημόσιο
Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, αίρονται τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, προσφέρει μια ευκαιρία αποπληρωμής του χρέους προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο, σε 240 δόσεις. Με ελάχιστη καταβολή τα 50 ευρώ, ίσως είναι μια ευκαιρία για να τακτοποιήσουν χρέη παλαιότερων ετών, αλλά και πιο πρόσφατα, φυσικά και νομικά πρόσωπα και να αποφύγουν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Σε εγκύκλιο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), αναλύονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας ώστε να διαμορφώνονται προτάσεις ρύθμισης αναδιάρθρωσης των οφειλών που θα είναι πιο λειτουργικές σε σχέση με το παρελθόν. Προτάσεις στις οποίες θα έχουν ενεργό συμμετοχή το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ).

Ηλεκτρονικά η αίτηση

Στην εγκύκλιο τονίζεται συνολικά η διαδικασία της υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης από τον οφειλέτη για να υπαχθεί στη ρύθμιση, καθώς και η διαπραγμάτευση που έπεται. Ορίζεται επακριβώς το χρονοδιάγραμμα υποβολής των σχετικών προτάσεων και ξεκαθαρίζονται τα έσοδα και οι δαπάνες που αξιοποιούνται για να περιγράψουν το «προφίλ» του οφειλέτη, ώστε να φανεί αν θα γίνει αποδεκτή ή όχι, η αίτησή του.

Επισημαίνεται δε ότι από την υποβολή της αίτησης και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, αίρονται τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Υποβολή αίτησης

Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στις διατάξεις της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών.

Παρέχεται άδεια από τον οφειλέτη για άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων και το φορολογικού απορρήτου.

Οι πιστωτές δηλαδή οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, το Δημόσιο ή οι χρηματοδοτικοί φορείς έχουν τη διακριτική ευχέρεια να εκκινήσουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών κοινοποιώντας στον οφειλέτη πρόσκληση για την εξωδικαστική αναδιάρθρωση των οφειλών του.

Η διαδικασία εκκινεί εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από την σχετική αποστολή της πρόσκλησης προς τον οφειλέτη.

Τα στοιχεία της αίτησης δύνανται να συμπληρωθούν ή/ και να διορθωθούν στην περίπτωση που διαπιστωθεί από τον οφειλέτη ή οποιονδήποτε συμμετέχοντα πιστωτή σχετική έλλειψη ή σφάλμα.

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης

Από την οριστική υποβολή της αίτησης και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναστέλλονται η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη. Επίσης, αναστέλλεται η ποινική δίωξη σχετικά με τις οφειλές, των οποίων αιτήθηκε ο οφειλέτης τη ρύθμιση και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με αυτά ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος.

Από την αναστολή εξαιρείται η διενέργεια προγραμματισθέντος πλειστηριασμού (εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη) και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού από ενέγγυο πιστωτή.

Πρόταση σύμβασης αναδιάρθρωσης

* Η πρόταση για τη σύμβαση αναδιάρθρωσης προκύπτει από τη χρήση ειδικού υπολογιστικού εργαλείου. Ως «Υπολογιστικό εργαλείο» νοείται το μοντέλο υπολογισμού της αυτοματοποιημένης λύσης. Πιο συγκεκριμένα, το υπολογιστικό εργαλείο εκτελεί τις κάτωθι εργασίες:

Α) Άντληση στοιχείων απαραίτητων για τον προσδιορισμό της αυτοματοποιημένης λύσης.

Τα στοιχεία αυτά αφορούν στον οφειλέτη, στα εισοδήματα, στις οφειλές, στα περιουσιακά στοιχεία και στα τυχόν βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων.

Β) Υπολογισμός όλων των απαραίτητων μεγεθών που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του τελικού ποσού αποπληρωμής σε μηνιαίες δόσεις.

Γ) Προσδιορισμός των τελικών ποσών αποπληρωμής και καθορισμός των δόσεων.
- Ο υπολογισμός των δόσεων στοχεύει στην απορρόφηση του συνολικού ποσού της μηνιαίας ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και

- Το ύψος της μηνιαίας δόσης βασίζεται στην αρχή της αναλογικότητας.

Επιπλέον, οι δόσεις προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο έχουν τα εξής χαρακτηριστικά σωρευτικά:

- Δύναται να προσδιοριστούν είτε σταθερές είτε μεταβαλλόμενες δόσεις κατά τη διάρκεια της ρύθμισης,

- Έχουν ελάχιστο ύψος μηνιαίως ανά πιστωτή τα 50 ευρώ

- Ο μέγιστος αριθμός των προαναφερθέντων δόσεων προσδιορίζεται στις διακόσιες 240

- Δεν παρέχεται περίοδος χάριτος για την αποπληρωμή των οφειλών.

Ολοκλήρωση και απώλεια ρύθμισης

Ο οφειλέτης οφείλει να τηρεί τη ρύθμιση και να καταβάλλει το σύνολο των δόσεων σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Στην περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της ρύθμισης με την καταβολή του συνόλου των δόσεων κάθε καταλαμβανόμενος πιστωτής παρέχει στον οφειλέτη πιστοποίηση της ρυθμισμένης απαίτησης του βάση της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Σε περίπτωση επίτευξης σύμβασης αναδιάρθρωσης εκδίδεται αυτοματοποιημένα από το σύστημα βεβαίωση περί επίτευξης της συμφωνίας

Η απώλεια της ρύθμισης επέρχεται μετά από καταγγελία της σύμβασης αναδιάρθρωσης από οποιονδήποτε καταλαμβανόμενο πιστωτή στις εξής περιπτώσεις:

α) εάν δεν καταβληθεί ποσό που υπερβαίνει την αξία 3 δόσεων της ρύθμισης,

β) εάν το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση υπερβαίνει την αξία τουλάχιστον του 3% του συνολικά οφειλόμενου ποσού σύμφωνα με τη σύμβαση.

Η απώλεια της ρύθμισης έχει ως αποτελέσματα:
• την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
• την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων,
• την επιδίωξη της είσπραξής της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram