Εξειδίκευση στο Δίκαιο και την Πληροφορική

Ποιοι συμμετέχουν - Δικαιολογητικά, προθεσμία
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 23 Ιανουαρίου 2023.

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του 7ου κύκλου του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Δίκαιο και Πληροφορική».

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πολυτεχνικών Σχολών, λοιπών Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς με τα παραπάνω Τμήματα γνωστικού αντικειμένου, Τμημάτων Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Διεθνών Σπουδών, Διοίκησης, Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής ή αντίστοιχων και ισότιμων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, αντίστοιχων Τμημάτων, καθώς και αντίστοιχων Τμημάτων Ανώτατων Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε. Οι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί μόνο όσοι έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής (επιπέδου Β2 ή ανώτερου).

Η διάρκεια σπουδών είναι τρία εξάμηνα και τα συνολικά δίδακτρα 3.000 ευρώ.

Στον 7ο κύκλο του προγράμματος, που θα αρχίσει στις αρχές Μαρτίου 2023, θα εισαχθούν μέχρι πενήντα (50) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους εδώ και να υποβάλουν τον φάκελο υποψηφιότητάς:

  • με φυσική παρουσία: στην Γραμματεία του ΔΠΜΣ "Δίκαιο & Πληροφορική", Γραφείο 220, Γ΄ κτίριο, 2ος όροφος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη, 11:00 – 14:00
  • είτε ταχυδρομικά: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  (υπόψη  Γραμματείας ΔΠΜΣ Δίκαιο και Πληροφορική, θυρίδα 35)

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση εισαγωγής (έντυπο αναρτάται στην ιστοσελίδα: εδώ)
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής). Σε περίπτωση ύπαρξης και δεύτερου πτυχίου, υποβάλλεται αντίγραφό του.
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών
  • Δύο (2) συστατικές επιστολές (μπορεί να χρησιμοποιηθεί  το αναρτημένο έντυπο σε εδώ)
  • Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας*. Απαιτείται α) αποδεικτικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (Lower ή αντίστοιχο, σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ) ή ανώτερο ή β) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας αγγλόφωνης εκπαίδευσης ή Πτυχίο Αγγλόφωνου ΑΕΙ (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), ή γ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Για τους αλλοδαπούς μη κατόχους τίτλου ελληνόφωνης εκπαίδευσης απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή ελληνικό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόφωνου Πανεπιστημιακού Τμήματος. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό.*Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας το οποίο έχει εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς (ήτοι εκτός Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, το οποίο προσκομίζεται σε αντίγραφο), προσκομίζεται σε ευανάγνωστο αντίγραφο (Άρθρο 58 Ν. 4674/2020), εφόσον έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο. Οι επιπλέον τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική γίνονται δεκτοί σε ευανάγνωστο αντίγραφο (Άρθρο 58 Ν. 4674/2020), εφόσον έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο. Οι λοιποί επιπλέον τίτλοι γλωσσομάθειας γίνονται δεκτοί μεταφρασμένοι σε ευανάγνωστο αντίγραφο, εφόσον έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.
  • Αποδεικτικά για τυχόν συναφή ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και για συναφή επαγγελματική εμπειρία (εφόσον υπάρχουν).
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 23 Ιανουαρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2310 891654 ή στείλτε μήνυμα στο e-mail: [email protected].

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram