"Ζεστό" χρήμα για συμπράξεις στα "Βιομηχανικά Υλικά"

Επιδοτούμενα
"Ζεστό" χρήμα για συμπράξεις στα "Βιομηχανικά Υλικά"
Αιτήσεις (ηλεκτρονικά) έως τις 15 Δεκεμβρίου 2017
Πέτρος Παπαβασιλείου
06/11/2017 | 17:17

Επιχορηγήσεις από 25 έως 100%, ανάλογα με το είδος του δικαιούχου, τη σύμπραξη, το μέγεθος της επιχείρησης και την κατηγορία δαπάνης, προσφέρει η ενιαία δράση «Υδατοκαλλιέργειες – Βιομηχανικά Υλικά – Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό», στα πλαίσια του ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, μέσω της συγκεκριμένης ειδικής δράσης προωθούνται οι συμπράξεις, η έρευνα και η καινοτομία. Για τα «Βιομηχανικά Υλικά» ευνοείται η σύμπραξη 3-6 φορέων με τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά αίτηση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 600.000 ευρώ.

Προσοχή: Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων είναι από 24 έως 36 μήνες. Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να "κατεβάσετε" στο Η/Υ, το tablet, ή το κινητό σας την Υπουργική Απόφαση.

Την πιλοτική μελέτη, η οποία καταπιάνεται με εξαγωγές στο Ντουμπάι, κατήρτισε ο σύμβουλος επιχειρήσεων, διευθυντής της ErgoQ, κ. Στέφανος Κουζώφ.

Προθεσμία
15/12/17

Ποιους αφορά

 • Στον κατάλογο των δυνητικών δικαιούχων περιλαμβάνονται επιχειρήσεις. Αναλυτικότερα, κάθε μονάδα, του ιδιωτικού ή και του δημόσιου τομέα, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή (ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ ή ατομική επιχείρηση) και το μέγεθός της.
 • Οι μονάδες αυτές πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2016 και να διαθέτουν οριστικά οικονομικά στοιχεία για τουλάχιστον μια πλήρη διαχειριστική χρήση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Τι χρηματοδοτείται

 • Δαπάνες προσωπικού με μέγιστο επιχορηγούμενο μικτό κόστος 3.000€/ανθρωπομήνα.
 • Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού στο ποσοστό που χρησιμοποιούνται από το έργο (απόσβεση).
 • Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα (δαπάνες απόσβεσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης).
 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάση έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού.
 • Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας (δαπάνες αγοράς με άδεια εκμετάλλευσης).
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες από εξωτερικούς συμβούλους (π.χ. εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσύνη) με σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
 • Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων.
 • Δαπάνες δημοσιότητας (παραγωγή ενημερωτικού υλικού, αναμνηστικής πινακίδας, ιστοσελίδα κλπ.)
 • Αναλώσιμα- ορκωτός λογιστής- λοιπές λειτουργικές δαπάνες του έργου.
 • Δαπάνες προσαρμογής ατόμων με αναπηρία (έως 5% του συνολικού προϋπολογισμού).
 • Δαπάνες καινοτομίας (άυλα στοιχεία για επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας – απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης -συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες καινοτομίας).
 • Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις (μόνο για ΜΜΕ).
 • Έμμεσες Λειτουργικές δαπάνες μόνο για Οργανισμούς έρευνας, σταθερό ποσοστό 15% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού του Οργανισμού.

Επιδότηση

Ειδική δράση Συνολικός προϋπολογισμός
Βιομηχανικά Υλικά  -έως 600.000 ευρώ
Υδατοκαλλιέργειες -από 50 έως 400.000 ευρώ
Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό -έως ένα εκατ. ευρώ

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

www.ependyseis.gr/mis