Παράταση στον Αναπτυξιακό

Επιδοτούμενα
Παράταση στον Αναπτυξιακό
Αφορά τη "Γενική Επιχειρηματικότητα"
03/06/2019 | 19:01

Για την 1η Ιουλίου 2019 μετατέθηκε -κατόπιν παράτασης- η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς της "Γενικής Επιχειρηματικότητας" του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Οι χρηματοδοτήσεις ξεκινούν από το ποσό των 50.000 ευρώ και φθάνουν έως και το ποσό των 500.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχερίησης και το ύψος του επενδυτικού σχεδίου.

Δείτε παρακάτω, ποιους αφορά, τις επιδοτήσεις και τι χρηματοδοτείται.

Προθεσμία
01/07/19

Ποιους αφορά

 • Aτομικές επιχειρήσεις
 • Eμπορικές εταιρείες
 • Συνεταιρισμούς
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)
 • Αγροτικούς συνεταιρισμούς
 • Ομάδες παραγωγών
 • Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες

Τι χρηματοδοτείται

 • Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων
 • Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίου)
 • Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης
 • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

Επιδότηση

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα και συγκεκριμένα:

α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ

β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 ευρώ

γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ

δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ

ε. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις στο ποσό των 50.000 ευρώ

Διεύθυνση Κατάθεσης:

ependyseis.gr