Έως 400.000 ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία

Επιδοτούμενα
Έως 400.000 ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία
Συμμετέχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, δημόσιοι φορείς
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται έως τις 30 Μαρτίου 2018, στις 16:00
08/02/2018 | 17:51

Κονδύλια, μέσω της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020, μπορούν να αντλήσουν πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας και ενδιάμεσοι φορείς καινοτομίας.

Δυνατότητα συμμετοχής στην διακρατική προκήρυξη -συνεπώς και δικαίωμα άντλησης πόρων- έχουν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις εφόσον εντάξουν στις επιλέξιμες δαπάνες:

 • Την απόκτηση (obtaining) διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού
 • Την απόσπαση υψηλής ειδίκευσης από οργανισμό έρευνας ή από μεγάλη επιχείρηση προσωπικού
 • Συμβουλ ευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβ άλλονται έως τις 30 Μαρτίου 2018, στις 16:00.

Αν πατήσετε το κουμπί "Πιλοτική Μελέτη" θα κατεβάσετε έναν πλήρη και εύχρηστο "οδηγό" για το πρόγραμμα.

Αν πατήσετε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" θα αποκτήσετε πρόσβαση στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.   

Προθεσμία
30/03/18

Ποιους αφορά

 • Πανεπιστήμια
 • Ερευνητικά ινστιτούτα 
 • Οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας
 • Ενδιάμεσοι φορείς καινοτομίας 
 • Ερευνητικοί συνεργαζόμενοι φορείς
 • Επιχειρήσεις
   
 1. Για τη συγκεκριμένη πρόσκληση προβλέπεται ότι στις προτάσεις από ελληνικής πλευράς πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο συνεργαζόμενοι φορείς, και ειδικότερα, υποχρεωτικά ένας οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων και μία επιχείρηση.
 2. Προτάσεις που διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτουν διακρατικό εταίρο θα κρίνονται μη επιλέξιμες προς χρηματοδότηση.

Τι χρηματοδοτείται

Κάλυψη δαπανών:

 • Προσωπικού
 • Οργάνων και εξοπλισμού
 • Κτηρίων και γηπέδων 
 • Έρευνας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • Γενικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων

Επιδότηση

 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε έργου μπορεί να ανέλθει έως τα 400.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη).
Διεύθυνση Κατάθεσης:

www.ependyseis.gr

Σχετικά Άρθρα