Επιδότηση έως 100.000 ευρώ σε αγρότες, ομάδες παραγωγών

Επιδοτούμενα
Επιδότηση έως 100.000 ευρώ σε αγρότες, ομάδες παραγωγών
Ανοίξτε την πρόσκληση και την Υπουργική Απόφαση (σελ. 13) για να καταρτίσετε έναν πλήρη φάκελο υποψηφιότητας
Απαιτούνται περισσότερα από δέκα δικαιολογητικά για να διεκδικήσετε την επιδότηση
Πέτρος Παπαβασιλείου
22/02/2018 | 15:08

Έως 100.000 ευρώ σε κάθε δικαιούχο αγρότη - παραγωγό παρέχει το Μέτρο 9 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Η 1η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης έχει, ήδη, εκδοθεί από τον γενικό γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Κασίμη - Δείτε: 

Οι νέες επιδοτήσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της συσπείρωσης των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις στο τομέα της γεωργίας.

Πώς και πότε οι επιχορηγήσεις

Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων ομάδων παραγωγών και οργανώσεων χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή κατ΄ αποκοπήν ενίσχυσης, που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας παραγωγών, μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης.

Σημειώνεται ότι το ποσό στήριξης, (έως 100.000 ευρώ), δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη.

Η διαδικασία υποβολής (ηλεκτρονικών) αιτήσεων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ολοκληρώνεται στις 7 Μαΐου 2018.

Για να καταρτίσετε έναν πλήρη φάκελο ανοίξτε την Υπουργική Απόφαση, (κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" - σελ. 13), προκειμένου να δείτε τον πλήρη κατάλογο των δικαιολογητικών. 

Προθεσμία
07/05/18

Ποιους αφορά

  • Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν νέες ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επίσημα σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 397/18235/2017 ΥΑ (Β΄ 601), όπως ισχύει, μετά τη δημοσίευση του ν.4384/2016 και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων 
  • Ο ελάχιστος αριθμός μελών για τις ομάδες φυτικής παραγωγής είναι 10, για τις ομάδες ζωικής παραγωγής 5 και για τις οργανώσεις παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής όπως προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. 397/18235/2017 ΥΑ (ΦΕΚ 601/Β/2017)

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:

  1. Να έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια
  2. Στην περίπτωση που η Ομάδα / Οργάνωση αποτελεί σαφώς οριζόμενο μέρος νομικού προσώπου του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου να λειτουργεί με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση, σύμφωνα με την απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του ν.4384/2016

Τι χρηματοδοτείται

  • Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη

Επιδότηση

Το ποσό στήριξης καταβάλλεται ανά έτος ως ακολούθως:

  • 10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση (σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 27 του Καν.1305/2013)
  • 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση
  • 6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση
  • 4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση
  • 2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση
Διεύθυνση Κατάθεσης:

- Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). - Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Ομάδας Παραγωγών επισυνάπτει στο ΠΣΚΕ ένα ηλεκτρονικό έντυπο (pdf) με σφραγίδα και υπογραφή.